רי"ף על הש"ס/שבת/דף א עמוד א


רי"ף - רי"ף מסכת שבת - עמוד הבא

צורת הדף במהדורת ש"ס ווילנא


הלכות רב אלפסעריכה

מתני'עריכה

יציאות השבת שתים שהן ארבע בפנים, ושתים שהן ארבע בחוץ. כיצד? העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים, פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית, או שנטל מתוכה והוציא, העני חייב ובעל הבית פטור. פשט בעל חבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני, או שנטל מתוכה והכניס, בעל הבית חייב והעני פטור. פשט העני את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה, או שנתן לתוכה והוציא, שניהן פטורין. פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל העני מתוכה, או שנתן לתוכה והכניס, שניהן פטורין:

גמ'עריכה

בעא מניה רב מרבי, הטעינו חבירו אוכלין ומשקין והוציאן לחוץ מהו, עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו דמי או לא? אמר ליה חייב ואינו דומה לידו, מאי טעמא? ידו לא נח, גופו נח:

פיסקא: פשט העני את ידו וגו':

והא בעינן עקירה והנחה על גבי מקום ארבעה וליכא? אמר רבא: ידו של אדם


רש"י (ליקוטים)עריכה

רבינו נסיםעריכה

המאור הקטןעריכה

שלטי הגבוריםעריכה

הגהות והערותעריכה

הגהות הב"חעריכה

  • (א) והא בעינן עקירה והנחה על גבי מקום ארבעה וכו' — צ"ל מעל.