רי"ף על הש"ס/ראש השנה/דף ה עמוד ב

Hebrewbooks-LOGO.png צורת הדף במהדורת ש"ס וילנא, באתר היברובוקס • באתר ספריא

הלכות רב אלפס

 

פרק א

(דף כא.) מכריז רבי יוחנן כל היכא דמטו שלוחי ניסן ולא מטו שלוחי תשרי ליעבדו תרי יומי גזירה ניסן אטו תשרי:

סליקו להו ארבעה ראשי שנים

 

פרק ג

פרק ג

ראוהו ב"ד׃

מתני' (דף כו.) כל השופרות כשרין חוץ משל פרה מפני שהוא

 

רבנו ניסים (הר"ן)

 

פרק א

למימר משום דפורים דברי קבלה ודברי קבלה דמו כדברי תורה והוה ליה כשבתות וי"ט דתניא הן אסורים לפניהם ולאחריהם מותרים לפי שהן דברי תורה ודברי תורה אין צריכין חזוק:

מכריז רבי יוחנן כל היכא דמטו שלוחי ניסן ולא מטו שלוחי תשרי:    שב"ד שולחים לגולה להודיע יום שקידשו ב"ד את החדש וכל מה שהן יכולים לילך עד הפסח הולכים וכן בתשרי עד סוכות חוץ משבתות ויו"ט שלא נתנו לשלוחים לחלל לפיכך שלוחי ניסן מגיעין למקום שאין שלוחי תשרי מגיעים שהרי אין יו"ט בינתים לעכבן:

ליעבדו:    בפסח:

תרי יומי:    ואע"פ שהגידו להם השלוחין יום קביעותו:

גזירה ניסן אטו תשרי:    שאם תנהיגם לעשות פסח יום אחד ינהגו כן בתשרי שלא ע"פ השלוחים ופעמים שיטעו:

סליקו להו ארבעה ראשי שנים

ראוהו ב"ד: 

פרק ג