רד"ק על תהלים כד


פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נקי" - הנה הזכיר שלשת תכונות האדם בפסוק זה. המעשה. והדיבור. והמחשבה. ובשלשתם יהיה האדם שלם שיהיה נקי במעשיו. ובר בלבבו:

"נפשי" - ביו"ד והוא מאמר האל כמו לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא ונפשו הוא שמו וכתיב נפשו בוי"ו ר"ל אפי' נפשו של הנשבע לא ישא לשוא:

"ולא נשבע למרמה" - כי אם באמת ובצדקה ואותה השבועה היא מצוה ליראי השם כמ"ש ובשמו תשבע: