רד"ק על תהלים כא

א עריכה

למנצח מזמור לדוד: גם זה המזמור נאמר על דוד; ויש אומרים (בעל התרגום, שוחר טוב וזולתם): שנאמר על המלך המשיח.

אם הוא על דוד פרוש לדוד: על דוד, כמו שפרשנו למעלה (כ א): ואחד מן המשוררים אמרו עליו ברוח הקדש; ואם הוא על המלך המשיח, לדוד הוא כמשמעו, כי המזמור הוא לדוד שאמרו ברוח הקדש על המשיח בנו, והאיבים הם גוג ומגוג ומחנהו שיצורו על ירושלם.

או יהיה לדוד על המשיח, כי הוא נקרא דוד כמו (יחזקאל לז כה): ודוד עבדי נשיא להם לעולם.

והנצרים מפרשים אותו על ישו; ואתה תשיב להם בכל פסוק ופסוק.

יי' בעזך ישמח מלך: הנה כי בלא עז האב לא יהיה עז לבן, ואם הוא חלש אינו אלה.

וכן תאות לבו נתתה לו, כי תקדמנו, כל דבריו הם תלוים באחרים.

ואמר: חיים שאל ממך; אם על הבשר לא האריך ימים, ואם על האלהות מה נתן לו? הלא כבר היו לו? ואמר: גדול כבודו בישועתך, אבל בלא ישועתך לא יהיה גדול כבודו, אם כן אינו אלה; ואם על הבשר לא היה אלא נקלה ונבזה.

כי המלך בטח ביי' א על האלהות אין צורך לו לבטוח באחר, ואין צורך לו לחסד עליון שלא ימוט, ואם על הבשר הרי נמוט, ותלוהו על המוט! וכן כל דברי המזמור.


ב עריכה

יהוה בעזך ישמח מלך העי"ן בעזך נקראת בקמ"ץ חטוף.

בעזך שתתן לו, וכן ובישועתך מה יגיל מאד: יגיל כתוב ביו"ד כמו יגיד דבר (קהלת י כ) ; והגימ"ל בסגו"ל מפני שהוא מלעיל הטעם ביו"ד האיתן.


ג עריכה

תאות לבו נתתה לו נתתה לו כמו תתן לו, עבר במקום עתיד; וכן וארשת שפתיו בל מנעת סלה: כי כן המנהג בדברי הנבואה בהרבה מקומות, כמו שכתבנו (תהלים ג ה).

וארשת שפתיו כמו מבטא שפתי, ואין לו חבר במקרא.


ד עריכה

כי תקדמנו ברכות טוב ברכות כל דבר טוב כמו ברכת שדים ורחם (בראשית מט כה) ; ברכת תהום (שם).

אמר: כל הברכות תקדם לו ותתן לו.


תשית לראשו עטרת פז: שתקים מלכותו בכבוד ובגדלה.


ה עריכה

חיים שאל ממך נתתה לו שתאריך לו ימים לעולם הזה; ארך ימים עולם ועד: חיי העולם הבא.


ו עריכה

גדול כבודו בישועתך שכשתושיעהו מאיביו יגדל כבודו לעיני העמים.


הוד והדר תשוה עליו: בישועתך, כי כל העולם יכבדוהו ויהדרוהו כשיראו כי הישועה באה לו מאתך.


ז עריכה

כי תשיתהו ברכות לעד ברכות כמו והיה ברכה (שם יב ב).

ואמר: לעד כי אפילו אחר מותו יתברכו בו, כמו בך יברך ישראל לאמר ישמך אלהים כאפרים וכמנשה (שם מח כ).

או פרוש: לעד על זרעו, כי כמו שיתברכו בו יתברכו בזרעו, כמו שאר לאברהם והתברכו בזרעך (שם כבי ח).


תחדהו תשמחהו מן ויחד יתרו (שמות יח ט).

ומה שאמר בשמחה אחר תחדהו, לחזק השמחה, כמו וטבח טבח (בראשית מג טז) ; ומעלה מעל (ויקרא ה כא) ; יבשו בשת (ישעיהו מב יז) ; ויצם דוד צום (שמואל ב יב טז) ; והדומים להם.


את פניך: כשתאים אליו פניך זו היא השמחה הגדולה שתהיה לו.

לא ישמח ברב חילו וברב זהבו וכספו, אלא עם פניך שתפנה אליו, כמו ופניתי אליכם (ויקרא כו ט), ותאיר אליו פניך.

ופנות פני האל ואור פניו היא ההצלחה שנותן לאדם בכל אשר יעשה.


ח עריכה

כי המלך בטח ביהוה כי אין לו בטחון ושמחה אלא בך; ולא ברב המון.


ובחסד עליון יש לו בטחון כי הוא עליון על הכל ובידו להושיע או להטיב למי שירצה בו, הן ברב הן במעט.


בל ימוט: לפיכך הוא בטח שלא ימוט.

ואמר: ובחסד, כי כל מה שהוא מטיב לברואיו הכל הוא חסד מאתו.


ט עריכה

תמצא ידך לכל איביך תספיק לך ידך שלא תצטרך לעוזר אחר, כמו ידיו רב לו (דברים לג ז).

אמר: כי ידו וימינו יספיקו לו.

ולפי שהקדים: כי המלך בטח ביי', אמר כנגד המלך: כיון שבטחת ביי' תמצא ידיך לכל איביך! וכפל הדבר ואמר: ימינך תמצא שנאיך: והוא כמו לשנאיך.

ולמ"ד לכל איביך עומדת במקום שנים; וכמוהו רבים.

ותמצא ענינו: תספיק, כמו ומצא להם (במדבר יא כב).

או תמצא שנאיך הוא ענין אחר בלא חסרון הלמ"ד.

ויהיה פרוש תמצא כמשמעו; ואמר: ימינך תמצא שנאיך כלומר: שלא יהיה להם כח ורשות להמלט מידך.


י עריכה

תשיתמו כתנור אש כמו תנור שיש בתוכו אש ועצים, והאש תאכל העצים, כן תשית אתה אותם לעת פניך לעת כעסך עליהם, שיכלו כלם ויהיו כתנור אש שכלה מה שבתוכו.

ועל הדרך הזה: שיתמו כגלגל כקש לפני רוח, כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים (תהלים פג יד טו), שאינו אומר שהם יהיו אש לבער אחרים, אלא שיהיו כאש שתצא ביער שיכלו וישרפו כל עצי היער כן יכלו הם; וכן ככיור אש בעצים (זכריה יב ו).

ופניך כמו ופניה לא היו לה עוד (שמואל א א יח) ; פני יי' חלקם (איכה ד טז) ; ופרושם: כעס.


יהוה באפו יבלעם תוכל להשית אותם כתנור אש, כי יי' עמך שיבלעם ותאכלם אש:

יא עריכה

פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם: שלא ישאר להם זכר.


יב עריכה

כי נטו עליך רעה חשבו מזמה בל יוכלו: זה יהיה להם גמולם, לפי שנטו עליך לעשות רעה אלו היה הכח בידם, וחשבו מזמה שלא יוכלו להביאה לידי מעשה, כי היו באים להלחם עליך ולעשות לך רעה.


יג עריכה

כי תשיתמו שכם כי טעם למה שאמר: בל יוכלו.

היאך לא יוכלו? כי אתה תשים אותם לחלק אחד כלם שלא יהיה להם כח להתערב עמך, אלא יהיו לעבר אחד כלם ואתה כנגדם.


במיתריך תכונן חציך במיתריך ותורה אותם על פניהם: והוא כמו כוננו חצם על יתר (תהלים יא ב) ; וכן במיתריך תכונן חציך.

והוא על דרך קצרה, כי כן מנהג המקרא במקום שהענין מובן.


יד עריכה

רומה יהוה בעזך העי"ן בקבו"ץ שפתים.

יאמרו כל ישראל: רומה יי' על האיבים בעזך, כי העז והגבורה לך היא, לא לנו! נשירה ונזמרה גבורתך: ובעזך ובגבורתך שתתן לנו נשירה ונזמרה לך ונודה לך כי מאתך הכל.