רבנו יונה על משלי יח


פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תחנונים ידבר רש" - הריש והעוני גנאי לאדם, כי יביאנו לדבר תחנונים ולהשפיל נפשו לבריות ולהחניף להם, ויראת הבריות והחנופה - פחיתות הנפש, והצריך לבריות - גנאי.

"ועשיר יענה עזות" - גם מן העושר יגיע האדם למידה פחותה, כי יוסיף עזות בנפשו, ולא ייבוש מדבר קשות, גם יתעקש בדבריו ויבוז לדברי החולקים על דבריו, כאשר כתיב (משלי כח יא): "חכם בעיניו איש עשיר". גם כי יכיר האמת - לא ייכנע אליו להודות עליו, ויקשה רוחו להעמיד דבריו.

הנה, כי השפלות ודברי תחנונים המגיע מן העוני מגונה, וכן גאוה וענות עזות המגיע מן העושר הוא מגונה. וזה על דרך מה שכתוב (משלי ל ח): "ראש ועושר אל תתן לי...", כי העוני והעושר מביאין לידי חטא.

מקורות

מבוסס על מהדורת הרב יעקב גלוסקינוס, ללא ניקוד ובכתיב מלא.