רבנו יונה על משלי טז ג

(משלי טז ג): "גל אל ה' מעשיך..." - בכל מחשבה שתחשוב על מעשיך ותיקון ענייניך, שים ליבך שאין בידך זולתי המחשבה, ולא תוכל להגיעה לפועל, וגול את הפועל לה', כעניין (תהלים נה כג): "השלך על ה' יהבך", ובכן ייכונו מחשבותיך, שיגיעו אל הפועל, וגם תצלח לחשוב הנכון להגיע אל הפועל.