רבנו יונה על משלי טז


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי טז ג): "גל אל ה' מעשיך..." - בכל מחשבה שתחשוב על מעשיך ותיקון ענייניך, שים ליבך שאין בידך זולתי המחשבה, ולא תוכל להגיעה לפועל, וגול את הפועל לה', כעניין (תהלים נה כג): "השלך על ה' יהבך", ובכן ייכונו מחשבותיך, שיגיעו אל הפועל, וגם תצלח לחשוב הנכון להגיע אל הפועל.

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל פעל ה' לַמּענהו" - בא בפתח במקום שווא, וכן (שופטים ח י): "וזבח וצלמונע בַּקרקר".

והעניין - שברא את האדם לעבדו, את הכל ברא לכבודו, וכמו שנאמר (ישעיהו מג ז): "כל הנברא בשמי ולכבודי בראתיו".

"וגם רשע ליום רעה" - גם הרשע, שאינו עובד את השם יתברך, ומבקש להשבית הכוונה בבריאתו - הלא נכון הוא ליום רעה, נמצא שגם בבריאתו ייגלה כבוד ה', כמו שנאמר (מלאכי ג יח): "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע", ואמרו ז"ל (מכילתא שמות יד ד): "כשהקב"ה עושה דין ברשעים, מתעלה ומתקדש שמו, שנאמר (יחזקאל לח כג): "והתגדלתי והתקדשתי..."". ונאמר: (ישעיהו סה יג): "הנה, עבדיי יאכלו ואתם תרעבו".