קל"ח פתחי חכמה/הקדמת המו"ל - וההסכמות

קל"ח פתחי חכמה לרמח"ל - הקדמת המוציא לאור (הרב גדליהו בן הרב אליקים) והסכמות

הסכמת הגאוניםעריכה

הסכמת ה'תולדות יעקב יוסף'עריכה

הסכמת הרב המא"הג המאור הגולה החסיד המפורסס נ"י נרו יאיר ע"ה כנראה שמאז ההדפסה הראשונה - נפטר
מ"ה מורנו הרב כבוד מוהר"ר מורנו הרב רבי יוסף מ"מ מגיד מישרים דק"ק דקהילת קודש, כלומר: של קהילת קודש אוסטרהא יע"א יגן עליה אלוקים, או: יכוננה עליון, אמן
כבר בא תחת מכבש הדפוס ספר מסילת ישרים, דרכי ה' צדיקים ילכו בם י
אשר חברו הרב הגדול איש האלקי מו׳ משה לוצאטו ז"ל
וזאת התורה אשר שם משה לפני ישראל
להבין דברי חכמים וחידותם כיושר אמריו ונחלת אמרו מאל •


וגם כמשה דיבר ה׳ קל"ח פתחי חכמה
והמה פתיחות לספר הקדוש עץ חיים מהא״רי ז״ל
וכבר נדפס בס' מםילת ישרים המדבר לכבוד התורה בסופו
מהותו ואיכותו גודל מעלות הספר אשר לחלק יצאתה
מפי קדוש - משה מפי עצמו אמרן בפני׳ מסבירו׳
בכדי לכנוס לפני ולפנים בספר עץ חיים מהאר״י ז״ל
ויוצאין בקל״ח מדרך זו להבין עמקי סודות - סוד ה׳ ליראיו
ופירושו להודיעם, ולהאיר נתיבות חכמה - מאין תמצא, ואיזה מקום בינה
לכן בדרך סלולה, סולו סולו המסילה
ואה כל אלה ידו עשתה ויהיו כל אלה נאום ה' •
והנה שלוחה אלי מהמדפיס הרבני מוהר״ר גדליהו נ״י בכדי שאבא בהסכמה -
והנה לית לין דֵין צריך בושש!
כי מי הוא זה אשר יערב לבו לעשות עכבה מלהתפשט חיבור זה בישראל
ואמר:
להוציא חלק - אי אפשר,
אך פן יבואו זרים ויסיגו גבלו להיות מדפיס ועולה
ואחר אשר יבנה - יבא אחר ויחנכנו - לעשות במתכונתו
לבא בפתח חכמה - וחכמים המה להרע
בגרמא בנזקין לבעל המדפיס
בכן עת לדבר ומני שים טעם
שחלילה להסיג גבולו בדפסות ספר הנ״ל הן כלו הן מקצתו הן בעצמו הן ע"י גירי חצים - כלומר: שלוחים
והזר הקרב ילכד בפח
ומיקלי זיהרא ושדי מכלא, בכולו גופא כבוכנא באסיתא
ולטרקי חויא דלית לי' אסוותא
ולא כל הרוצה ליטול את השם יטול בהדפס' ספר הלז משך עשרה שנים מיום לדמטה
ולהשומע יונעם • ויבלה שנותיו בנעימים • ויהיו שאנן ושלם •


פי המדבר לכבוד תורה
יום א' פ' וארא
לפרט ונתתי אותה לכם מרשה
לפ"ק - פה ק"ק אוסטרהא
הק' הקטון יעקב יוסף בן בהרב מוהר"ר יהודה ליב ז"ל - מ"מ דק"ק הנ"ל

הסכמת הרב משה יום טוב - דיין קוריץעריכה

הסכמת הרב המא"הג המאור הגולה חסיד ועניו כבור מוהר"ר משה יום טוב נ"י - דיינא דק״ק קארעץ
מעולם לא ביקש ארם ממני דבר כזה ליתן הסכמה כי מי אנכי וכו'
ועכשיו שבא המדפיס הנ״ל מוהר״ר גדליהו במוהרר אליקים, והפציר אותי ליתן הסכמה
אמרתי: 'מצוה הבא לידי לא אחמיצנה.
ובפרט שככר הקדימני ה"ה המופלא המופלנ בתורה וביראה מוה' יעקב יסף מ״מ דק״ק אוסטרהא
בכן חוקף גזירתי גזירח נח״ש לבל יסיגו זרים גבולו משך עשרה שנים מיום דלמטה
המדבר לכבוד התורה
יום א' לפרשת בא
שנת תקמ"ה לפ"ק
משה יום טוב במו' יצחק, זצלה"ה:

הקדמת המוציא לאורעריכה

הן אמת חפצתי בטוחות
ויגעתי ומצאתי מיד פה קדוש איש אלהי
זה האיש משה מה היה לו ידענו בפסוק בחטא העגל: כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו
כי הי׳ נגלה אליו אליהו ז"ל בכל עת
ועל כל דבר ודבר דרש משה פרד"ס, ככתוב בהקדמת ספרו ס׳ מסילת ישרם
וחזי מאן גברא רבה קמסהיד עלי'
ה"ה הרב הנגיד הרב המופלא והמופלג בתורה ובחסידות
כמו' כמורינו יעקב יוסף מ"מ דק"ק מגיד מישרים דקהילת קודש אוסטרהא - עדותו בחותמו על ההסכמה זכה לו
וכאשר שמעתי מפיו, ולא מפי כתבו,
ששמע מפה קדשו ביצינא קדישא נשמתו בגנזי מרומים
ה"ה כבוד שמו מהור"ר מורנו הרב ורבינו רבי דוב מ"מ דק"ק מעזריטש
שאמר על המחבר הזה שאין דורו היו כדאי להבין צדקתו ופרישותו
ולכן רבים מבני עמינו, מגודל חסרון דעתם, דברו על צדיק עתק - אשר לא כדת
וחזי מאן גברא רבה קמסהיד ה"ה הרב הנ"ל אשר שמעו הולך למרחוק
וגדולים צדיקים במיתתם וכו'
וכדאי הוא לסמוך עליו והקולות יחדלון
כי לא כן משה עבדי - בכל ביתי נאמן הוא
ככתוב בספרו בהקדמת המדפיס לס' דרך עץ חיים וז"ל וזה לשונו:
ויש בידי עדות נאמנה מגאוני ק"ק אמשטרדם, שמימות משה ועד משה לא קם כמשה

(נבואת ישעיהו "מהר שלל חש בז")
לֹא תֹאמְרוּן 'קֶשֶׁר' - לְכֹל אֲשֶׁר יֹאמַר הָעָם הַזֶּה 'קָשֶׁר'!
וְאֶת מוֹרָאוֹ לֹא תִירְאוּ וְלֹא תַעֲרִיצוּ!

נבואת ירמיהו "מי יתנני במדבר מלון אורחיםוַיַּדְרְכוּ אֶת לְשׁוֹנָם - קַשְׁתָּם: שֶׁקֶר - וְלֹא לֶאֱמוּנָה! - גָּבְרוּ בָאָרֶץ,
כִּי מֵרָעָה אֶל רָעָה יָצָאוּ, וְאֹתִי לֹא יָדָעוּ! - נְאֻם ה'.
אִישׁ מֵרֵעֵהוּ הִשָּׁמֵרוּ, וְעַל כָּל אָח אַל תִּבְטָחוּ!
כִּי כָל אָח - עָקוֹב יַעְקֹב, וְכָל רֵעַ רָכִיל יַהֲלֹךְ!
וְאִישׁ בְּרֵעֵהוּ יְהָתֵלּוּ וֶאֱמֶת לֹא יְדַבֵּרוּ!
לִמְּדוּ לְשׁוֹנָם דַּבֶּר שֶׁקֶר, הַעֲוֵה נִלְאוּ...

ועתה ב"י בית ישראל, לא תאמרו לכל אשר יאמר העם הזה וגו'
וכבר קם עלינו כל האנחות אשר דיברו הנביאים, ורפואה לא עלתה למכתינו
אין זה כ"א כמ"ש הנביא שם איש ברעהו יהתלו ולא לאמונה גברו בארץ וגו'


ואמרתי להודיע לַכֹּל - זה הספר קטן הכמות ורב האיכות,
לעשות לו שם - כשם הגדולים אשר בארץ, להפיץ מעיינותיו חוצה,
ולתלות באילן גדול: לסמוך לו קלח במקום אילן -
הוא ספר קל"ח פתחי חכמה - רכו דבריו משמן
והמה פתיחות לס' לספר הקדוש עץ חיים מהאר"י ז"ל
והאיש משה עניו מאוד מכל האדם וגו'
ולכן כל כתביו לא הביא הוא עצמו לבית הדפוס
רק עבודתו נעשית ע"י אחרים המשתוקקים לדבריו, דברי אלהים חיים,
וכל דבריו הם רוח הקודש, ואין צריכים להבינם בשכל אנושי
רק באמונה - אמונת חכמים, אשר כל דבריהם כגחלי אש - והזהר שלא תכוה וכו'
הוא ית"ש יתברך שמו יפקח עינינו בתורתו, ויורנו דרכיו ויוליכנו בארחותיו
ונזכה לעשות כבוד לשמו ולעשות נחת רוח לפניו

ביאור:מגיד דבריו ליעקב/ח המגיד ממזריטש מסביר את הפסוק 'יהי כבוד ה' לעולם' בכך שהקב"ה מצמצם את עצמו בעולם, על מנת שנוכל לנסות ולהבין משהו. ספר זה עוסק בדיוק בכך.

יְהִי כְבוֹד ה' לְעוֹלָם יִשְׂמַח ה' בְּמַעֲשָׂיו (תהלים מזמור 'ברכי נפשי')
יִשְׂמַח יִשְׂרָאֵל בְּעֹשָׂיו, בְּנֵי צִיּוֹן יָגִילוּ בְמַלְכָּם (מזמור 'תהלתו בקהל חסידים') הפסוקים צמודים ב"תפילת 'יהי כבוד' בשחרית.
אמן
לפרט פתחו לי שערי צדק אבוא בם לפ"ק

הערה: תדקאם = תקמ"ה (סביבות 1785)