צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה)

צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 474; תש״ף, 638.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 63(ד) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני מצווה לאמור:


סוגי שותפויות שיראו אותן לעניין הפקודה כחברה – שותפות לחיפוש, פיתוח או הפקה של נפט [תיקון: תש״ף]
(א)
שותפות כהגדרתה בסעיף 63(ד) לפקודה, שהיא תושבת ישראל כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לפקודה, ומתקיימים בה כל אלה – יראוה לעניין הפקודה כחברה:
(1)
עיסוקה, חלקו או כולו, הוא חיפוש, פיתוח או הפקה של נפט, הן במישרין והן בעקיפין, הן בארץ או מחוץ לארץ; לעניין זה, ”נפט“ – כל אחד מאלה:
(א)
(ב)
(2)
סוגי שותפויות שיראו אותן לעניין הפקודה כחברה – שותפות מחקר ופיתוח [תיקון: תש״ף]
שותפות כהגדרתה בסעיף 63(ד) לפקודה, שהיא תושבת ישראל כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לפקודה, אשר עיסוקה הוא מחקר או פיתוח, כהגדרתם בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ״ד–1984, במישרין או בעקיפין [צ״ל: – יראוה לעניין הפקודה כחברה].


ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017)
  • משה כחלון
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.