צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה)

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 738.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(1)(ב) ו־(ג) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – הפקודה), אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”הוראות המנהל“ – הוראות המנהל לפי הפקודה;
”חוק לימוד חובה“ – חוק לימוד חובה, התש״ט–1949;
”פעילות“ – פעילות לימודית או אחרת בתוך כותלי מבנה מוסד החינוך או מחוצה לו, הכרוכה בהתכנסות פיזית של עובדי הוראה או תלמידים.
הגבלת פעילות מוסדות חינוך
לא תתקיים כל פעילות במוסדות חינוך כמפורט להלן:
(1)
מוסד חינוך רשמי כהגדרתו בחוק לימוד חובה;
(2)
בית ספר או גן ילדים שבו מתחנכים באופן שיטתי תלמידים, שניתן בו חינוך גן ילדים, חינוך יסודי, חינוך על־יסודי או חינוך מיוחד, וחל עליו חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ״ט–1969, ובכלל זה בית ספר שניתנה לגביו הוראת פטור לפי סעיף 5(א) לחוק לימוד חובה;
(3)
מוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס״ח–2008;
(4)
מקום המשמש או נועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות;
(5)
בית ספר מקצועי, כהגדרתו בחוק החניכות, התשי״ג–1953;
(6)
מוסד תיכוני שמכשיר את תלמידיו לקראת בחינות ממשלתיות;
(7)
מוסד על־תיכוני להשכלה מקצועית או טכנית, מכללה טכנולוגית מפוקחת על ידי המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית במשרד העבודה הרווחה והשירותים לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע״ג–2012, מוסד תיכוני החברתיים או על־תיכוני שמכשיר את תלמידיו לקראת בחינות ממשלתיות או לקראת השכלה המוכרת על ידי משרד ממשלתי או לפי כל דין ולרבות בתי ספר שהקורסים שהם מקיימים הם קורסי הכנה לבחינה פסיכומטרית או קורסי הכנה לבחינה בשפות הנערכת לקראת לימודים במוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף 3(3)(א) לתקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה), התשע״א–2011;
(8)
מוסד על־תיכוני להשכלה תורנית או דתית לרבות ישיבה גבוהה, ישיבת הסדר, כולל אברכים, מדרשות לנשים;
(9)
מכינה קדם־צבאית כהגדרתה בחוק המכינות הקדם־צבאיות, התשס״ח–2008;
(10)
פנימיות.
הגבלת פעילות במסגרות חינוך בלתי פורמלי
לא יתקיימו פעילויות במסגרות חינוך הבלתי פורמלי.
אישור פעילות פרטני
על אף האמור בצו זה, רשאי המנהל הכללי של משרד החינוך, ולעניין מוסדות שבסמכות משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים – המנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, באישור המנהל ובהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד האוצר, לאשר פעילות במוסד חינוך או במסגרת חינוך בלתי פורמלי, והכול בהתאם לתנאי האישור והוראות המנהל לפי סעיף 20 לפקודה.
חריגים
על אף האמור בצו זה, הפעילויות האלה יהיו מותרות בכפוף להוראות המנהל:
(1)
פעילויות חינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיוניים בגילאי 3 עד 12 בהתאם להוראות המנהל;
(2)
פנימיות יופעלו לתלמידים בלא עורף משפחתי, לרבות תלמידים שהופנו על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות וצווי בית משפט וכן לתלמידי תכנית נעל״ה;
(3)
מרכזי חירום לילדים ונוער בסיכון;
(4)
פעילויות חינוך בלתי פורמלי בקבוצות של עד 10 משתתפים שיפעילו מתנדבים במיתקנים שאישר המנהל הכללי של משרד החינוך, באישור המנהל.
תוקף
תוקפו של צו זה עד יום כ״ד בניסן התש״ף (18 באפריל 2020).


י״ט באדר התש״ף (15 במרס 2020)
  • משה בר־סימן טוב
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.