פתיחת התפריט הראשי

[רנ] הניצוח אדם לאדם הוא ג"כ כפי גודל החשק של אדם בניצוח, אם מתגבר מאד אז הוא גובר, אם ‏הם אך שוים במדת המשפט. ולכן נאמר וכי יזיד איש על רעהו להרגו וגו'. ולא נאמר כן בשום עבירה, ‏דוקא שיזיד, דהרי ע"כ עבירות אין נקרא אלא במזיד. רק פי' יזיד - מן ויזד יעקב. פי' תוקף הרתיחה ‏והחימום לאותו דבר, וזה צריך להריגת אדם שמתגבר נגדו כ"כ עד ליטול נפשו, צריך שיהי' חשקו ‏חמום ביותר. וכן בדבר אשר זדו. אז"ל (סוטה יא.) בקדירה שבשלו כו'. שהי' ג"כ בהריגת נפשות ‏ותוקף חשקם להשליך נפשות ליאור, שב על ראשם, כי הצמיחו חשק זה ג"כ למעלה רק שהי' עליהם. ‏וזה כח המן שאז"ל (מגילה יג סע"ב) הקדים שקליהם לשקליו. נראה שהי' איזה כח בשקליו עד ‏שהוצרך מצות שקלים להגן נגד זה במדה כנגד מדה, ומה טעם יש בשקליו שיהי' בו איזה טענה ‏לשיזכה, שיצטרך למצוה לבטל זה, והי' לו לומר רק זכות איזה מצוה שביטל כללות הגזירה. רק כל ‏כח המן הוא מצד תוקף זדון חשקו להרוג אומה, וזה כל כח עמלק שנקרא ראשית גוים. פי' שבו תוקף ‏החשק לרע עד שדבוק לעומק ראשית. וזה טעם הבכורה דעשו שהי' בו תוקף החשק יותר, וקנה ‏יעקב בנזיד עדשים. פי' כי רתיחתו לחמדות עוה"ז, ונתן לו רתיחה זו והוא קלט הרתיחה הטובה, מה ‏דאורייתא מרתחת. והוא כטעם (חגיגה טו.) זכה נוטל חלקו וחלק חבירו כו', נתחייב נוטל חלקו וחלק ‏חבירו כו'. כך חילף עמו יעקב שנתן לו חלק רתיחתו שבמעשה בהמה וקיבל הטוב ממנו [כגון נשמת ‏רע"ק ור"מ וכדומה שנתוספו בבנ"י, ונקלטו בזרע יעקב והוא ע"י קני' זו] כי כל אחד יש לו ב' חלקים ‏בהכרח יצ"ט ויצ"ר. וכשראהו יעקב עיף מרציחה, שיש לו תוקף החשק לזה. קלט כח הקדושה שבו ‏וניתן לזרעא דרחל וליוסף ביחוד, כמ"ש (מכות י רע"א) גלעד ושכם שכיחי רוצחים. והיינו שוגגים, ‏דלכך צריך ערי מקלט. פי' כי אצלם יש הטוב שברציחה, כמו ששמעתי על שערך כעדר העזים ‏שגלשו מהר גלעד. דשער פי' כעס ורציחה, ומהר גלעד הוא טוב. ושזה טעם הידעתם כי לנו רמות ‏גלעד דאחאב. שרצה לברר ע"י מלחמה זו שרציחה שהרג נביאי ה' במשפט, כי לו רציחה דקדושה. ‏ולכך עמלק נופל ביד זרע רחל (כמ"ש פסיק' רבתי פ' יג) שהם שקלטו הטוב שבו, והוא כלל כל ‏היצ"ר שביעקב שהוא כלל הבריאה ותוקף החשק, עי"ז נעשה מזרעו עמלק לראשית גוים בחשקו. ‏והוא מרגיש תיכף ברפיון ידים דרפידים מד"ת, מיד ויבא עמלק, כאשר נתרפה מעט החשק הטוב ‏אצל בני ישראל שהוא כנגדו, תיכף מרגיש ובא. וכן אז שהשתחוו לצלם נגד מ"ש בכל נפשך. ותוקף ‏החשק הוא בכל נפשך בכל לבבך בכל מאודך, והם נתרפו מבכל נפשך מיד הוא נתגבר בחשקו ובכל ‏מאודו ע"י השקלים, שזה תוקף החשק העצום בנתינת רכוש ומאוד כ"כ, ע"ז הי' יכול לנצח ע"י ‏ההזדה והרתחת החשק כ"כ. רק שהקדים שקליהם שגם לבנ"י יש תוקף חשק כ"כ בנתינת רכוש ‏להש"י. וזה טעם אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה וגו'. שדרשו רז"ל (שהש"ר וש"מ) על האומות, ‏כי אין זדון החשק שלהם גם בנתינת כל רכושם, שבזה בירור חשקם כי הרכוש אצלם ביותר הוא כל ‏חיותם, עכ"ז חשק ואהבת ישראל להש"י עוד יותר. ‏