פתיחת התפריט הראשי

בילדות החשק והאהבה גובר באדם, ואז הזמן להשתמש במדת האהבה. וכן שלמה המע"ה אמר ‏בילדותו שה"ש (כמ"ש שהש"ר פר' א וזח"ב לט א). וכן אברהם שהוא התחלת שם ישראל, וכמו ‏ששמעתי על מאז"ל בשבת (פט:) לא בסבא טעמא ולא בדרדקי עצה. דרדקי הוא אברהם אבינו שהי' ‏ההתחלה והילדות וסבא יעקב. וכן מדה כנגד מדה - הש"י אוהב האדם בילדות, כמ"ש כי נער ישראל ‏ואוהבהו. ואח"כ האדם חושק לד"ת וחכמה ואז זמן היראה, דאורייתא מסט' דגבורה (זח"ג פ סע"ב). ‏וכן הש"י משפיע לו חכמה. ואח"כ זקני ת"ח דעתן מתישבת ובא לדיעה שלימה ואמיתית הקיימת ‏לעד, אז הוא זמן שמחתו ותענוגו שמתענג על ה'. וזהו סדר של ג' אבות, וכן ג' רגלים כסדרן. וכן ‏שלמה המע"ה עשה אח"כ ס' משלי מלא חכמה. ושמעתי דהוא כמו פי' על התורה, שכל התרי"ג ‏מצות מעשיות שבתורה טעמן ורמיזתן בלב כללן שהמע"ה בס' משלי. ובזקנותו קהלת. ושמעתי ‏דלכן קורין אותו בסוכות, לא מפני שמהביל שמחת עוה"ז, רק שממנו נקח תוקף ועיקר השמחה ‏האמיתית, ע"י ההבלת כל עניני עוה"ז רק זה חלקי כו' ואכ"מ. והסדר הזה הוא מצד השלימות הראוי, ‏אבל מצד החומר ושהאדם בעל חסרון וצריך להגדרה היראה קודמת, כידוע בכל מקום הסדר דחילו ‏ורחימו דסור מרע ואח"כ עשה טוב. ובילדות שהתאוה גוברת מצד החסרון צריך ליראה, שהוא ‏המגדרת בפני התאוה. ואח"כ כשעוסק בתורה צריך להגביר החשק והאהבה לד"ת שלא יזוז ממנו. ‏ובאמת הם כלולים זה בזה, ושניהם אינם שלימות האדם עדיין, כי אהבה ויראה נקרא גדפין בזוהר, כי ‏יעקב גופא ואהבה ויראה דרועין. כי עיקר צורת האדם היא הדיעה שלימה וקו האמצעי. והוא לעשות ‏רצונו בלבב שלם האמור אחר אהבה ויראה. רק אלו הם כחות השימוש לצורת האדם. ולכך צורת ‏יעקב חקוקה בכסה"כ, שהוא נגד שם הוי' שהוא הכולל הכל כנודע. כי זה כל האדם להיות נמשך ‏אחר אמיתות רצון הש"י בלי שום מסך ומונע. רק שהדרך להגיע לזה הוא ע"י אהבה ויראה ‏הקודמין: