פתיחת התפריט הראשי

[קפד] ההתחלה לד"ת הוא החשק, כמ"ש בתורת ה' חפצו. ואז נקרא תורת ה'. כמ"ש בע"ז (יט.). ‏ואח"כ ההשגה שנקרא ובתורתו יהגה וגו'. והחשק גדול יותר, כמו ששמעתי ע"פ טוב שם משמן טוב. ‏ועל מרז"ל גדולה שמושה כו' (ברכות ז:). ומ"מ זהו בהתחלה ובילדות שאז החשק גובר. וע"ז אמרו ‏שילהי שבת (קנב.) ינקותא כלילא דורדא כו'. ע"ש שבח הילדות וגנות הזקנה שאז החשק כבה. ומ"מ ‏אז"ל זקני ת"ח כו'. וכן בכ"מ נשתבחו זקינים, וכמ"ש בשמו"ר (פ' ה) ובוי"ר (סו"פ יא) דבאמת אמרו ‏‏(תענית ז.) הרבה למדתי מרבותי כו' ומתלמידי יותר כו'. ומרבותי היינו ההתחלה והחשק. ואחר ‏פטירת הרב ונקרא תורתו, שיגע מעצמו ללמד לאחרים, אז למד יותר ומוסיפים חכמה, רק שההשגה ‏הוא מהש"י, כי ה' יתן חכמה, והכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. שהוא מדת הנוקבא והאתערותא ‏דלתתא בחשק ורצון כנודע זהו בידי אדם, לכך זהו טוב וגדול. מ"מ הש"י עושה מתורת ה' תורתו. ‏ואומר שגם זה שלו והוא המחדש החדושין דאורייתא, והוא מדרגה גדולה, כענין עתידים צדיקים ‏שיקראו בשמו של הקב"ה (ב"ב עה:). כי התורה כולה שמותיו של הקב"ה. וזהו מצד תורת ה'. וגם ‏שמותן של ישראל כנודע דיש ס' רבוא אותיות לתורה. וזהו מצד תורתו. ולכך פתיחת ס' שמות ‏שהוא ס' מתן תורה בואלה שמות בני ישראל. וכמו ששמעתי כי פתיחת כל ספר ופרשה הוא צורתא ‏דשמעתא של אותו ספר ופרשה, וכך קריאת שם הס' שמות ע"ש שמות בני ישראל, שזהו כללות ‏התורה כי השם הוא יסוד הדבר. ולכך אדה"ר קרא שמות והמלאכים לא ידעו, כמשאז"ל (בר"ר פ' ‏יז) דמלאכים אין להם שם, דלפי שליחותו נקרא (כמש"ש פ' עח). והוא ע"ד שכתבו הקדמונים כי ‏מנהג מצרים ג"כ וארץ הקדם שהאדונים יקראו לעבדיהם שמות כרצונם, להורות כי אינו רשות ובעל ‏בחירה בפני עצמו כלל. וכפי השגת המלאכים שאין להם בחירה כך תפיסתם בכל הנבראים, ומי ‏שאמר לשמן וידלק יאמר לחומץ וידלק. א"כ אין לשום דבר שם מיוחד. רק האדם שנברא בבחירה ‏הוא משיג הנבראים מצד כח בחירתו כח טבעם המוטבע, כאלו הוא דבר נפרד ונבדל ועומד בפני ‏עצמו בטבעו לכך יש לו שם. וההתחלה לד"ת הוא מצד הבחירה, זה נקרא שמות בני ישראל, והסיום ‏שמות הקב"ה. אבל הקב"ה אומר להיפך בתחלה תורת ה' כו'. וכיוצא בו בברכות (לה.) לה' הארץ ‏ומלואה קודם ברכה, שכשסבור שזה נבדל מצד מדת הבחירה, אז לה' הארץ. ואחר הברכה שמכיר ‏שהכל שלו אז הארץ נתן לבנ"א. וכן כאן אז נקרא תורתו. וצדיקים נקראו בשמותיו של הקב"ה, כי ‏שמות בני ישראל הם עצמם שמות הקב"ה כנ"ל, ולכך הזקנה משובחת. רק מצד הכלילא והכתר ‏שהוא מצד בחירת האדם, הינקות טוב וגדול כנ"ל: