פתיחת התפריט הראשי

‏[קסה] הנפשות מישראל כל אחד מדרגה בפני עצמו, כי אין הש"י עושה ב' דברים שוים ממש, דא"כ ‏מה צורך לב' [ועוד ברוחניים במה יתחלק א' מב' אם לא בחילוק מדרגה] וכל הנפשות קומה א' ‏שלימה, וכן כל נפש פרטית קומה שלימה, נמצא יש לכל נפש לעלות במדרגות כמספר הנפשות ‏מישראל. ועיקר היגיעה להגיעה עד מדרגת עצמו דהיינו ממנו [ממקום נפשו בקומה הכללית] ‏ולמטה מסוף הכל עד מדרגה שלו, אבל ממנו ולמעלה שכבר יצאו נפשות שלימות ממדרגות ההם ‏‏[כי המדרגות הולכים ממעלה למטה. ואנו היום בעקבות משיח מן העקביים, עיקר בעבירות שאדם ‏דש בעקביו ושמירת הברית, וכן המצות והשתדלות לצאת מן ההרגל] יש לו סייעתא גדולה מאותם ‏הנפשות שכבר יצאו, שכשמגיע למדרגה של כל אחד [בקומה הכללית] הוא בא ומסייעו, כמ"ש במק"א ‏בסוד העבור. כי אותו כח ההשתדלות של מדרגה זו כבר נשאר בעולם [ע"י ההבלא דגרמי כמ"ש ‏במק"א] ואין צריך יגיעה כ"כ רק עד לו [וזה סוד מ"ש (ב"ב טו.) לא עלה עזרא מבבל עד שייחס ‏עצמו] ולכן בדורות אלו אין צריך יגיעה כ"כ כבדורות ראשונים, ונקל לבוא למדרגות מיד שהגיע ‏למדרגת עצמו. אבל לעומת זה הי' מעלת הראשונים שהיו ממקום יותר גבוה, וכ"כ מכביד עלינו ‏היצר אותה יגיעה מועטת בדורינו כהשתדלות המרובה שלהם: ‏