פתיחת התפריט הראשי

עתות הירידה שיש לאדם שאין לו שום חשק לתורה ועבודה - זהו הכנה לעלי' גדולה. והיינו ע"י ‏הצעקה שצועק כשמתבונן על דרכיו ורואה שפלותו וירידתו. וכמ"ש ויסעו מרפידים ויבואו מדבר ‏סיני. וידוע דרשת רז"ל (סנהדרין קו.) על רפידים, שרפו ידיהם כו'. וזה הי' הכנה למ"ת שהוא תכלית ‏החיזוק ידים בד"ת. ונאמר והנשיאים הביאו את אבני השהם. ודרז"ל (במד"ר פ' יב) נשיאים חסר, לפי ‏שנתעצלו כו'. ובגמ' (יומא עה.) נשיאים ממש כו'. פי' שע"י העצלות וצעקו לה', זכו לכך שהנשיאים ‏ממש הם העננים הביאו להם אבני השוהם, מסתמא לכל נשיא המציא אבנו, וזה דבר יקר יותר מכל ‏הנדבות, ואלו הביאו נדבתם מקודם לא הי' להם זה עדיין. והמשל בנשיאים שהוא חשך ע"פ העולם ‏וממנה האורה יצא לכל באי עולם. וכן שמעתי ע"פ המכסה שמים בעבים. ואח"כ עי"ז המכין לארץ ‏מטר. וכן עשו הם מתחלה העצלות הוא החושך. ‏