פתיחת התפריט הראשי

פעמים האדם רואה שהוא חושק וכוסף לעבודת ה' במוח ולב, אבל כשמגיע למעשה אינו ‏מצליח. וזה נקרא וֶאֱוִיל שְׂפָתַיִם יִלָּבֵט (משלי י, ח). כמ"ש ממשאז"ל בסוטה (מז:) ע"פ וְעָם לֹא יָבִין יִלָּבֵט (הושע ד, יד) ע"ש[1]. ‏והיינו דלשון ילבט, שאין יכול להוציא הפעולה מן הכח אל הפועל. ודבר זה נתגלה לשלמה המע"ה והוא אמר פסוק זה, אבל על דוד המע"ה אמרו (ברכות נה:) לא ראה חלום טוב. פי' חלום נקרא עוה"ז, ‏כמ"ש בשוב וגו'. והוא עולם המעשה, כמ"ש (עירובין כב.) היום לעשותם ולא למחר כו'. ובדבר זה לא ‏ראה מעולם דהמע"ה טוב, כמו שחשק מאוד לבנות הבית ונאמר רק אתה לא תבנה וגו'. ובאמת דוד ‏הי' נגד המעשה כידוע, וכל דבר שהאדם מוכן לו להשלימו נדמה לו תמיד שהוא חסר בזה כדי ‏שיוסיף חשק ואומץ בזה, וכל אשר יוסיף חשק לא יועיל להשקיטו כי יראה הכל שאינו מצליח. כי ‏ההשקטה הוא שכבר נשלם, ודבר זה הוא רק אחר דנח נפשי', וכמשאז"ל (שבת ל.) בחייך איני מודיע, ‏בחיי שלמה בנך אני מודיע, וסוף שנקרא הבית ע"ש דוד. כמשאז"ל (במד"ר פ' יב). ונודע כי באמת ‏הוציא אל הפועל הכל, ואע"פ שלא הצליחו הש"י במעשיו. ונודע לשלמה כי רק אויל שפתים, רק שהכל ‏מן השפה ולחוץ ילבט, [וזה הי' דואג כמשאז"ל פ' חלק. והוא הי' לפי שעה נראה כמצליח במעשיו, ‏שעליו אמר דוד אל תתחר במצליח דרכו. וידוע דרכו ר"ל דרך ה'] אע"פ שמוציא לפועל אינו כן ‏באמת. אבל מי שחשקו יוצא מעומק שבלב הוא אינו נלבט, אע"פ שנראה לעין שאינו מצליח ביציאה ‏לפועל: ‏

  1. ^ מאי ועם לא יבין ילבט. אמר רבי אלעזר אמר להם נביא לישראל, אם אתם מקפידין על עצמכם מים בודקין נשותיכם ואם לאו אין המים בודקין נשותיכם.