פתיחת התפריט הראשי

סימן לתשובה גמורה ושנתקבלה תשובתו על עון זה דהוז"ל ובכלל קלקול הברית, הוא כאשר ‏נפתחו לפניו מראות האלהים. ר"ל שרואה ומכיר שהש"י נכחו, שדבר זה נקרא אצל דוד המע"ה רוח ‏קדשך וששון ישעך. כי א' בב"ר ר"פ וירא ע"פ מבשרי אחזה אלוה. דלשמירת ברית בשר תיכף מגיע ‏מחזה וירא וגו'. והנה בעל תשובה איתא בזוהר חיי קכ"ט סע"א, דבשעתא חדא ברגעא חדא זוכה לכל ‏המדרגות. [ושמעתי בשם הר"ב ז"ל כי דבר זה מיגיעת רשב"י ע"ה] ודבר זה עקרו על בע"ת מעון ‏קלקול הברית, כדאי' בע"ז (יז.) על ראב"ד, ובלא"ה סתם תשובה בעון זה כדמשמע בפ' יוה"כ (פו:), ‏ה"ד בע"ת מחוי כו' באותה אשה. וכשמתקן ע"י התשובה הראוי' [שהוא שלעולם לא יחזור לדבר זה ‏אפי' יעבור עליו מה, והיינו שיעיד עליו יוצר בראשית על כך כלשון הרמב"מ בהל' תשובה, שהגיע תשובתו ‏לכך] אז תיכף מגיע לו הראי' הראוי' לשומר הברית כנ"ל [ור"א בן דורדייא בע"ז שם שמת תיכף, הא ‏אז"ל (פרדר"א פ' לד) ע"פ כי לא יראני וגו'. הא בשעת מיתתו רואה, והיא הראי' שזכה לה ואח"כ מת, ‏כי הי' מחויב מיתת ב"ד, ודין ד' מיתות לא בטלו, כי ממיתת ב"ד לא מהני כופר, כמ"ש לא תקחו וגו' ‏ואין שום פדיון ותיקון מועיל, משא"כ למיתה בידי שמים. ואמנם חז"ל המציאו כמה עצות והצלות גם ‏להמיתת ב"ד ואכ"מ. וא' שם בכה ר' יש קונה כו'. כי א' יפה שעה א' בתשובה ומע"ט כו'. וגם זה הוא ‏לעונש מה שקנה עולמו בשעה א' והוצרך תיכף לילך לחיי עוה"ב, גם זה מכלל עונשיו]: ‏