פתיחת התפריט הראשי

[קכו] מאן דמזכי לחייביא מועיל ג"כ לתקן זה. שהוא נקרא לוקח נפשות. וכמשז"ל ע"פ ואת הנפש ‏אשר עשו בחרן. שהוא כאלו עשאם ונפש משיב את הנפש [ומעון דהוז"ל כשנעשו מזדונות זכיות, ‏ואותם נפשות נלקחים לקדושה, מוסיף שפע גדול. ונמצא דהי' מזכה לחייביא בזה. וחטאו ממש מעין ‏דוגמא דתיקונו, וע"ז א' (סנהדרין ע:) בדבר שקלקלו בו נתקנו. וע"ל אות ק"כ דע"ז מגיע עונש זה, ‏ובודאי אין הש"י מגלגל חובה ע"י זכאי רק זכות. רק הוא באמת כענין שכר מצוה מצוה, דגם בזה ‏הוא מזכה לחייביא ע"י התשובה. ודכותי' ע"י מכשלה בד"ת בא קרי כמש"ל אות ק"ו. ועל ידו התיקון ‏כמש"ל אות קט"ז] ולכן אמר דוד המע"ה באותו מזמור אלמדה פושעים דרכיך וגו'. רק הקדים ‏השיבה לי ששון ישעך, כי א"א לחייב לזכות את החייב, וא' יבוא טהור ויכפר על הטהור. וא' (שבת ‏לב.) מגלגלין זכות ע"י זכאי. רק צריך מקודם תשובה ורחמים שישיב לו הש"י רוח קדושה שבנפש ‏הישראלי, ואז אח"כ לתקן הקודם ולהוציא נפשות עשוקות יוכל עי"ז דאלמדה וגו'. [ופעמים אותן ‏חייביא הם אותם נפשות עצמן, ולכך נזדמנו לידו דייקא לתקנם. וע' ר"פ כל היד, המשחקין בתינוקת ‏ומקבלי גרים. זה בא מזה, כי הם ג"כ אותם נפשות כידוע ואכ"מ]: