צדקת הצדיק/קכב

‏[קכב] קיי"ל בשבת (עא.) שהחטאת הבא לכפר החטא גורר אותו חטא גם פעם אחר שעשהו יעו"ש[1]. ‏ונלמד ג"כ מזה בתשובה שזוכה לכפרה, נתכפר לו גם פעמים אחרים שעשה דבר זה' כי חטא גורר ‏חטא. ושם אי' בלא יודע דחייב אשם תלוי. והיינו שא"א להתכפר בחטאת ע"ז, וכמ"ש באדר"נ (פרק ‏ל). ונזכר הענין ג"כ בתר"י פ"ק דברכות, כי החמירה תורה בספק דאשם תלוי חמיר מחטאת, ע"ש ‏בתר"י הטעם כי הידיעה שנודע לו מכפרת מקצת, מפני שעי"ז הוא מתחרט ע"ש. ואפ"ה בגרירה ‏נתכפרה וה"ה לכל כפרת חטאים בתשובה. ולכך הוצאת ז"ל דאין מועיל תשובה, כמ"ש בזוהר (ח"א ‏ריט ב). אם שב על עון קרי ומתכפר ומוציא אותן טיפין העשוקים, ממילא בגרירה מוציא ג"כ טיפי ‏דהוז"ל בהקיץ. ועל כך ג"כ יסד הש"י ענין הקרי בטבע כי הוא חושב מחשבות לבלתי ידח וגו' ועי"ז ‏יתוקן, ומי שחטא בהוז"ל הש"י מזמין לו ג"כ מקרים כדי לשוב עליהם, [וזה סוד ג"כ מ"ש (יומא פו:) ‏עבר ושנה הותרה לו, ס"ד אלא כו'. וע"י ששב על ההיתרים דאח"כ ממילא נתכפרו הראשונים ‏ואכמ"ל] ואף מי שלא חטא בזדון בהקיץ. הקב"ה מזמין לו באונס גמור לתקן אותו הבא ע"י הרהור ‏ביום, וכן לתקן אחרים החוטאים, דיחיד ששב מוחלין לו ולכל העולם כולו (כמש"ש): ‏

  1. ^ והא איתמר אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד ונודע לו על אחת מהן וחזר ואכל כזית בהעלמו של שני אמר רבא הביא קרבן על ראשון ראשון ושני מתכפרין ג' אינו מתכפר הביא קרבן על השלישי שלישי ושני מתכפרין ראשון אינו מתכפר הביא קרבן על האמצעי נתכפרו כולן