פתיחת התפריט הראשי

בכל התורה כולה לא נזכר בפירוש עון דהוצאת ז"ל, רק נזכר שנענשו דור המבול וער ועונן, (וידוע דער הוא ניצוץ משיח, שירד פעם ראשון לעולם ובא לתקן עון דדור המבול, עי' מ"ש לעיל אות ק"ט וקי"א]. כי לא הי' אפשר לכתוב האיסור בפירוש, מאחר שהש"י יסד בטבע העולם שיארע זה ג"כ לאדם באונס, ויהי' צעקה גדולה על מה עשה ה' ככה לנו להכשילנו. רק הניחה תורה דבר זה, ללמוד דבר זה ממצוות בני נח דמודבק באשתו, כמו דמיעטיה אשת חבירו, הכי נמצי כל שלא באשתו. וכל מצות בני נח הוא מכלל דרך ארץ שקדמו לתורה, וכן ד"ז ג"כ מדרך ארץ, דיש לידע מעצמו שאינו מד"א לעשות כן, וכל הבע"ח אין עושים כן ואין לצאת מישוב העולם. [ובזה יובן מ"ש בפ' מי שמתו (ברכות כב.) דב"ק שונה בהלכות דרך ארץ ואכ"מ]. והנה ד"א קדמה לתורה. ובתדבא"ר רפ"א. נקרא ד"א דרך עץ החיים ע"ש[1]. [ולכך נקרא פרי צדיק דייקא עץ חיים] ומי שאינו בד"א א"א להגיע:

  1. ^ לשמור את דרך, זו דרך ארץ. עץ החיים, מלמד שדרך ארץ קדמה לעץ החיים.