פתיחת התפריט הראשי

[קכ] מי שמזכה לחייביא א"א שלא ידבק בו מאומה. וכידוע המשל ע"ז ממי שגורף ביבין [ובזה יובן ‏צחות לשון רז"ל (מ"ר ר"פ וארא) נוח הי' לשלמה להיות גורף ביבין כו', ע"ש במדרש. [אבל בגמ' ‏דשבת נ"ו ב' אי' שמש לד"א והכל א', ואכ"מ] ר"ל שהוא לא רצה להוכיחן ולהיות גורף ביבין - שלא ‏ידבק בו מאומה, ובאמת כל מי שיש בידו למחות כו'. ונדבק בו הכל] ועי"ז בא לראיית קרי, כמ"ש ‏בשבת (קכז:) באותו חסיד מפני טורח הדרך לפדות אותה ריבה. דאי' באדר"נ (פ"ח) שהטביל ‏לריבה מפני שאכלה איסורים והי' מזכה לחייביא, משא"כ אלישע שא' עליו סנהדרין (קז:) שהי' ‏מדחה בב' ידים, נא' עליו בברכות (י:) שלא ראה קרי מימיו. וא' שם בסנהדרין דאין להיות כאלישע ‏רק הקירוב יותר בחוזק מן הדחוי. שהוא בימין. וא' תיכף אח"כ שם, דגם היצר כן יהי' שמאל דוחה ‏וימין מקרבת, משא"כ באלישע הי' גם ימין דוחה. ואף שא' בב"ר (פר' ט) טוב מאוד זה יצה"ר. ידוע ‏דהכל לפי מה שהוא אדם, ויש מדתו לאכפייא ולהיות דוחה לגמרי ויש מדתו לאהפכא: ‏