פתיחת התפריט הראשי

[קיג] פרי צדיק הוא עץ חיים, וכמ"ש בב"מ (פה.) גבי ברי' דר"א בר"ש אף שהי' נראה לא כן. דבוודאי ‏הצדיק מוליד נפשות יקרות [וע"ח היינו תורה שהוא א' עם הנפשות] ועד"ז ג"כ מ"ש האריז"ל ברוחין ‏ושדין ולילין שהוליד אדה"ר, היו דור שעבוד מצרים. וכן י' טפין שיצאו מיוסף הם י' הרוגי מלוכה. רק ‏שצריך לזה לוקח נפשות חכם, דבחכמה אתברירו ולוקחם מן הרע. ולפעמים הוא ע"י איזה ת"ח ‏בדור, כנ"ל מפ' הפועלים בבנו של ר"א בר"ש. ולפעמים הוא ע"י הקב"ה בעצמו שנקרא ג"כ לוקח ‏נפשות במשפט בברכת המזון לאבל. וע"י מיתת האב שנקרא הש"י לוקח נפשות הוא ג"כ לוק"נ נפש ‏בנו [וכן נפשות העשוקות ר"ל] ועושה ממנה עץ חיים, [ולפעמים הוא על אותו דרך דבגמ' שם דקרי ‏לי' רבי, ונותן בלב בנ"א להסמיכו ברבי ולהגדילו, ועי"ז מתגדל אח"כ באמת. ואז גם רבי שקרו לו אז ‏ודאי לא לשוא הי', כי כשנתגלה האמת אז נראה כי גם תחלה הי' כן, רק שהיה בהעלם, כי מאריה ‏בישא גיריא טבא לא נפיק. ותדע דא' שם לא שזה גדול מזה כו'. ואע"פ שהי' רועה זונות תחלה, מ"מ ‏לא תזכרנה ראשונות, רק הי' גם בתחלתו טוב וגדול כמו בסוף, וע"כ נז' זה בגמ': ‏