פתיחת התפריט הראשי

[צג] תחלה הש"י מאיר לאדם והאדם אין רגיל בזה עדיין - וקשה עליו לקבלו כיתד קבוע במקום נאמן ‏שלא ימוט ומאבדו, ואח"כ האדם נוהה אחריו ומבקשו והש"י אינו חוזר ופותח לו, כטענת השיבנו כו', ‏אם לא בקושי גדול, כענין כשרציתי לא רצית, עכשיו כו' (ברכות ז.) וזה ענין מ"ת הי' בכפיית הר ‏כגיגית, ואח"כ הדר קבלוה בימי אחשורוש ברצון, אבל לא נעשה להם נס בימי עזרא כבימי יהושע בן ‏נון שגרם החטא, כדאי' בפ"ק דברכות (ד.) ר"ל חטא הקודם. ולא שרתה שכינה בבית שני. ומ"מ אי' ‏בסוף ס' היכלות שאע"פ שניתנה תורה מ"מ כל מעלותיה ע"ש י"ז מעלות דחשיב, לא היו עד הבית ‏שני ואע"פ שלא שרתה בו שכינה. וע' עוד שם אח"כ שלא הניחו אבן על אבן בבית ב' עד שכפו ‏להקב"ה וגילה להם רזי כל דבר ע"ש. וכפו - הוא נגד כפיית הר כגיגית דמ"ת [וי"ל דכפי' זו הוא בטול ‏היצה"ר, שא' ביומא (סט:) שהוא נגד רצון הש"י, כמ"ש ואשר הרעותי. וכמ"ש בפ' א"ע ובהחליל] ‏והעצה בהעלם הוא ד"ת, וכד"ש (מ"ר ריש איכה) הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו. וכן בבית שני החלו ‏חכמי המשנה, ועז"א שכל מעלות התורה הי' שם יותר, וזה באמת גדול יותר, כמ"ש בב"ב (יב.) חכם ‏עדיף מנביא: ‏