פתיחת התפריט הראשי

‏[צב] לפעמים נפתח לאדם מדרגות - ואם הוא רק לפי שעה ואח"כ נעלם ממנו - והוא חוזר לסורו להיות ‏משוקע בתאות, יש לו להתבונן ולדאג פן הוא ח"ו עד"ש בפ' חלק (קא:) בדור המבול שהטעימן מעין ‏עוה"ב. והרי א' בפ' הי' קורא (ברכות יז, א) שהעוה"ב אין בו שום הנאה וחמדה מעניני תאות עוה"ז רק נהנין מזיו ‏השכינה[1]. ואחר פתיחת אור כזה הרי לא היו עוד בני מבול, רק ע"כ שנפתח להם לשעה ונעלם, והוא ‏אחד עם הד"א דשם דקאמר זמן קטן אחר זמן גדול, שזה הי' זמן אולי ישובו עי"ז שפתח להם הש"י ‏אור כזה, שהוא ג"כ העדר היצ"ר ואח"כ העלימו כרגע וחזרו לתאותם. ואידך לישנא שהם ימי אבלו ‏דמתושלח, והיינו דמיתת צדיקים מכפרת כשעיר המשתלח (יומא מב.). וקיי"ל (שבועות יג.) גם ‏בשעיר צריך תשובה, רק החילוק בזה הש"י פותח הפתח לתשובה ומאיר אורו באתערותא דלעילא ‏קודם וכנ"ל. ולכך באותם ימי אבלו הי' כן אתדל"ע מקודם אחר זמן גדול שהי' קודם, להיות שובו כו' ‏באתדל"ת: ‏

  1. ^ מרגלא בפומיה דרב לא כעולם הזה העולם הבא, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, שנאמר ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו (שמות כד, יא).