פתיחת התפריט הראשי

‏[עט] ענין הפגם למעלה ע"י עונות הוא ע"ד מה שאנו אומרים שהחמה לוקה, ובאמת החמה ‏בעצמותה ומצידה אינה לוקה כלל, רק העדר אורה לארץ זה מקרי לקות לחמה, שהרי ענין תכליתה ‏של חמה להאיר לארץ וזה לקות מצידה. וכן בכל לילה הוא לקות החמה, שגם זה הוא מצד מסך ‏המבדיל דוגמת לקותה ביום. ומ"מ כשהלבנה מאירה אינו לקות גמור לחמה, כידוע שאור הלבנה ‏הוא מאור החמה וברקי אורו, ואע"פ שאנו קורים אותו אור לבנה, מ"מ המבינים יודעים כי היא באמת ‏אור חמה ולא לקתה לגמרי. אבל בסוף חדש או בעת ליקויה שגם הלבנה אין מאירה, אז הוא ליקות ‏הגמור לחמה. וזה ממש דוגמא שלמעלה כמ"ש (פסחים קיב.) יותר ממה שעגל כו'. ותכלית ‏השתלשלות האצילות להשפיע לישראל, וכשישראל חוטאים שאין מקבלים אור ידיעת הש"י על ‏בוריה, אז נחשב כביכול תשי' לפמליא ש"מ, וזהו ענין החורבן דלמעלה וגלות הדומה ללילה ומדרגת ‏הגלות עצמו, והבן כל זה. ולכ"א ראה ויתר גוים. כי מעת מ"ת שבקש משה שלא תשרה שכינה ‏בעכו"ם, אין מקבלים אור כלל ואין כאן לקות: ‏