פתיחת התפריט הראשי

‏[פ] תיקון לכעס - שינוי מקום, כמ"ש תורה גלות לרוצח, [והי' עיר מקלט ולא נע ונד לעולם, כי באמת יש ‏פחד יצחק וגבורות קדושות שטוב, כענין האי צורבא מרבנן דרתח (תענית ד.)[1]. וזהו העיר מקלט, ‏ובגלעד ושכם דשכיחי רוצחים הרבו ערי מקלט, כמ"ש במכות (ט סע"ב)[2]. כי אין הש"י בא בטרוניא[3], ‏מאחר שבטבע התולדה שם שכיחי רוצחים, מסתמא שם שכיח דבר זה בקדושה - דרתחא, דהיינו ערי ‏מקלט, וכשבא להתפשטות בא לרציחה הרעה. וגלעד ושכם שניהם בנחלת יוסף, כי לא תרצח - ולא ‏תנאף שניהם הפכים כנודע. ושמעתי שַׂעְרֵךְ כְּעֵדֶר הָעִזִּים שֶׁגָּלְשׁוּ מֵהַר גִּלְעָד (שיר השירים ד, א)[4]. כידוע, שער הוא הדינים וגבורות שבאדם, ‏והם קדושות מהר גלעד. ושזהו מה שאמר אחאב הידעתם כי לנו רמות גלעד (מלכים א כב, ג). כי ידע שאין דבר שלא ‏יוכל לתקן - רק הריגת הנביאים, ורמות בגלעד הוא עיר מקלט הרוצח, לומר שהי' זה בקדושה, וזהו כי ‏לנ"ו, אבל לא הצליח] ונאמר בקין נָע וָנָד תִּהְיֶה (בראשית ד, יב). [ולא הי' לו עיר מקלט כלל שהוא רק לבנ"י]. ותיקון ‏לתאוה - שינוי מעשה, שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה בזה נתקן הקודם. ותיקון לכבוד - שינוי השם, ‏וזהו שמועיל לחולה כי לפעמים אידחי גברא מקמי גברא כנודע, כי אין מלכות נוגעת בחברתה כו' (שבת ל, א). ‏ומלכות נקרא כל ענין כבוד וממשלה [אפי' על אשתו ובניו] שאין לך אדם מישראל שאינו נקרא בן ‏מלך כנודע, ועי"ז נגזר עליו לפעמים, והתיקון לזה שינוי השם, ואיננו האי גברא כלל: ‏

  1. ^ ואמר רבא האי צורבא מרבנן דרתח אורייתא הוא דקא מרתחא ליה, שנאמר הלא כה דברי כאש נאם (ירמיה כג, כט).
  2. ^ אמר אביי בגלעד שכיחי רוצחים, דכתיב גלעד קרית פועלי און עקובה מדם (הושע ו, ח). מאי עקובה מדם, א"ר אלעזר שהיו עוקבין להרוג.
  3. ^ (עבודה זרה ג, א) שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו.
  4. ^ (ספר דובר צדק להמחבר - פרשת וישב אות ב) [וכמו ששמעתי על פסוק הידעתם כי לנו רמות גלעד (מלכים א כב, ג). כמו שנאמר שַׂעְרֵךְ כְּעֵדֶר הָעִזִּים שֶׁגָּלְשׁוּ מֵהַר גִּלְעָד (שיר השירים ד, א). פירוש השערות הם דין, מורות כעס ורציחה כנודע, רק 'מהר גלעד' שם רציחה הטובה ברצון ה' יתברך. וזה ביקש אחאב לכבוש רמות גלעד, בזה ידע שיכופר לו מה שהרג הנביאים, שהיה גם כן רציחה ברצון ה' ולכן לא הצליח. (צדקת הצדיק אות ר"נ) כמו שאמרו (מכות י, א) "גלעד ושכם שכיחי רוצחים". והיינו שוגגים דלכך צריך ערי מקלט. פירוש כי אצלם יש הטוב שברציחה, כמו ששמעתי על שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד (שיר השירים ד, א). דשער פירוש כעס ורציחה, ומהר גלעד הוא טוב. ושזה טעם הידעתם כי לנו רמות גלעד (מלכים א כב, ג). דאחאב, שרצה לברר על ידי מלחמה זו שרציחה שהרג נביאי ה' במשפט, כי לו רציחה דקדושה.