פתיחת התפריט הראשי

לא יכנוס לחורבה דשכיחים מזיקין (וע"ש בגמרא עוד ב' טעמים, ע"ש הנפקא מינה בהם). ועיין בבא קמא כא' א' וברש"י ע"ש. כי בית הוא מקום שמחזיקין בו איזה דבר, וכאשר חרב מאין יושב מבני אדם ולא מחפיציו (וכדאיתא בבבא קמא שם דגם במחזיק בו תבנא וציבי סגי), אם כן הוא מקום הפכי ומזיק לישוב בני אדם. ולפיכך אמרו שם בבבא קמא דמקלקל גם כן הבנין, שהבנין מצרכי בני אדם, ומאחר שזה היפוך היישוב הוא גם כן הופכי ומזיק לבנין שהוא מכלל הישוב: