פתיחת התפריט הראשי

כל הלילה איברי לשינתא לחד מאן דאמר בעירובין ס"ה א', וע"ש בתוספות, דהיינו לילי תקופת תמוז. ועיין תענית ל"א א' דמט"ו באב צריך להוסיף, והיינו מחצי תקופת תמוז. כמ"ש במקום אחר דלעולם ההתחלה נמשך עד החצי, דאחר כך רובו ככולו, וכאילו כולו עבר והלילות מתחילין להתגדל. ועיין במשנה ריש ברכות, דזמן ההתחלה לישן עד סוף האשמורה הראשונה, ואף רבן גמליאל וחכמים מודים לזה, כמ"ש בתלמידי רבינו יונה (וצריך עיון אמאי לא פירש דפליגי אף אזמן התחלת שכיבה, דאיכא אינשי שהולכים לשכב בהאי שעתא, דהא קיימא לן דאומר השכיבנו, עיין לקמן ט' א' ברש"י ותוספות ד"ה בלבד. וע"ש בגמרא ב' ב' בזה מחלוקת בהתחלה, וע"ש בתוד"ה ואי):