פתיחת התפריט הראשי

אף על גב דזריזים אין מקדימין טפי מצפרא, כמו שאמרו פ"ק דפסחים (ד,א), זהו מצד הזריזות למצוה לבד, אבל בדבר מצוה הנחוצה לשעתה, צא ולמד מפועל בעסקי העולם בדבר הנחוץ. ולכך סלקא דעתין בברכות ב' ב'. דלמלאכת בית המקדש הוי מחשכי ומקדמי גם בלילה ע"ש. ויש לומר גם למאן דדייק מקראי דלא מחשכי ומקדמי, היינו מפני שהיה להם הלילה למשמר, וג"כ לא היו פנויים לכך אי אפשר לומר דמחשכי ומקדמי, אבל בלאו הכי ודאי למצוה נחוצה דעבדינן כן כנ"ל: