פתיחת התפריט הראשי

אין נכנסים לחורבה, פירוש מקום פנוי ממושב בני האדם האמיתים ומקום מצוה, רק כל מחשבת הרשות. מפני החשד, שיחשוד לעצמו שמא יש איזה תאוה בדבר. ומפני המזיקין, דכל מקום הפנוי מקדושה יש מקום למזיקין וכח היצר להתגבר. ומפני המפולת, דסתם חורבה רעועה שאין לה קיום, כמו שאמרו שקר אין לו רגלים. ואפילו לצורך עבודה (להתפלל) אין ליכנס אם יכול (להתפלל) בדרך, הוא דרך המלך פילון מפולש לעבודת ה'. ואף על פי שדרך המלך הוא מלא מעוברי דרכים, והם המפסיקין להולך בדרך ה', מוטב לעבוד שם עבודה קצרה כפי היכולת, מלהיכנס בחורבה ומחשבת חוץ לצורך עבודה. אם לא בחורבה חדתי, מחודשת מאתו. ובתרי, שאינו יחידי בעבודתו על דרך הזה. וכשרי, שכל כונתם לעבודת ה'. ודלא קאי בדברא, שהוא מקומן של כח היצר הרע: