פרדס רמונים כד ח

פרק שמיני: עוד סיפר לנו הרשב"י בענין ההיכלות האלה בכלל ויחס להם שם מדורין והכל ענין א' היכל ומדור. וז"ל בפ' תרומה [ה] שבעה מדורין אינון לעילא דרגא על דרגא ובכלהו מדורין מלאכי עלאין אלין על אלין. הכי נמי לתתא. וכלא אחיד דא בדא למהוי כלא חד. ז' מדורין אינין לעילא והאי ארץ עלאה אחידת לון וכלהו קיימין בה ובכלהו קיימא תושבחתא דקב"ה דרגין פרישן דא מן דא ואתרין פרישן דא מן דא: מדורא קדמאה הוא אתר בי חשוך בלא נהיר והוא מתתקן למדורי רוחי וקסטרי ועלעולי תקיפין דלא אתחזיין ולא אית בהו נהורא ולא חשוכא ולא דיוקנא כלל. ותמן לא ידעי ביה ידיעה כלל דלאו ביה צורה גו כלל כרסיא. ועל ההוא אתר ממנא חד מלאכא טהריא"ל שמיה ועמיה שבעין ממנין מעופפין ואתמחן מבזיקי שביבין דעלייהו ולא קיימין ולא אתחזון ולא משתכחין. וכד אתא צפרא כלהו מתחדשין ולא קיימי. כד מטאן לגבי האי אתר אבדין ולא משתכחין ועאלין בחד נוקבא דתהומא ולא אתחזון. כד רמש ליליא אתמחון מאינון שביבין עד דימטי צפרא: מדורא תניינא הוא אתר דנהיר יתיר ואיהו חשוך אבל לא חשוך כההוא קדמאה והוא מתתקן למדורי מלאכין די ממנן על עובדיהון דבני נשא ולמסטי להון בההוא אורח בישא דאינון אזלין וההוא אתר אתחזי יתיר מן קדמאה ואלין מלאכין אית לון קורבא עם בני נשא ומתהנן מריחא ובוסמא דלתתא לסלקא בתועלתא ולאנהרא יתיר. ועלייהו חד ממונה קדומיא"ל שמיה ואלין פתחין שירתא ומשתככי ואזלי לון ולא אתחזן עד דישראל דלתתא פתחי ואמרי שירתא כדין קיימין בדוכתייהו ואתחזון ונהרין יתיר. ותלתא זימנין ביומא מקדשי קדושתא וכד ישראל עסקין באורייתא כלהון טאסין וסהדי סהדותא לעילא וקב"ה חייס עלייהו: מדורא תליתאה הוא אתר דשביבין וקטורין. ותמן נגידו דנהר דינור דנגיד ונפיק דאיהו בי מוקדא דנפשייהו דרשיעייא דמתמן נחית אשא על רישייהו דרשיעייא ותמן מלאכי חבלה דטרדי להו. ומתמן אשתכח דלטורא עלייהו דישראל לזמנין ולאסטאה לון. בר בזמנא דנסבי אסוותא לדחיה ליה. וחד ממנא עלייהו מסטרא דשמאלא כלהו מסטרא דחושך כד"א וחושך על פני תהום וסמאל חייבא אשתכח תמן: מדורא רביעאה הוא אתר דנהיר ותמן הוא נהירו למלאכי עלאה דבסטר ימינא ופתחי שירתא וסיימי. ולא אזלין לאתעברא כהני קדמאי דפתחי שירתא ואתוקדן ומתעברן בנור דליק ותבין ומתחדשין כמלקדמין. והני קיימי בדוכתייהו ולא מתעברן והני מלאכי דרחמי דלא משתניין לעלמין. ועלייהו כתיב (תהלים, קד) עושה מלאכיו רוחות וגו'. ואלין עבדי שליחותא בעלמא ולא אתחזון לבני נשא בר בחזווא או בסטרא אוחרא בסוכלתנו סגי. וחד מלאכא ממונא עלייהו פדא"ל שמיה וביה פתיחין מפתחן דרחמי לאינון דקיימין לגבי דמאריהון ופתחין תרעין לאעברא צלותהון ובעותהון: מדורא חמישאה הוא מדורא נהיר בנהירו יתיר מכלהו קדמאי. ואית ביה מלאכין מנהון אשא ומנהון מיא לזימנין משתכחי ברחמי ולזמנין משתכחי בדינא. אלין בסטרא דא ואלין בסטרא דא. לזמנין נהירין אלין וחשכין אלין. אלין ממנן לזמרא למריהון. אלין בפלגות ליליא ואלין כד סליק נהורא. וחד ממנא עלייהו קדשיא"ל שמיה. כד אתפליג ליליא ואתער רוחא דצפון וקב"ה אתי לשתעשעא עם צדיקייא בגנתא דעדן, כדין רוח צפון אקיש ומטא לאלין דממנן בפלגות ליליא לזמרא וכלהו מזמרין ופתחין שירתא. וכד אתי צפרא ומתחבר קדרותא דצפרא בנהורא, כדין כלהו אוחרנין אמרי שירתא וכל ככבי רקיעא וכל שאר מלאכין דלתתא מסייעין לון כד"א (איוב, לח) ברן יחד ככבי בקר ויריעו כל בני אלהים עד דישראל נטלי שירתא ותושבחתא אבתרייהו: מדורא שתיתאה הוא מדורא עלאה קריב למלכו שמייא. וביה ארבין ונהרין ונחלין דמתפלגין מן ימא. וכמה נונין דמרחשן לד' סטרי עלמא. ועילא מנהון סרכין ממנן. וחד ממנא עלייהו ואוריא"ל שמיה והוא ממנא על כל אלין תתאין. וכלהו נטלי בשעתי ורגעי כד נטלי ארבי לסטרא דא ולסטרא דא. כד נטלי ארבי לסטר דרום ממנא דקאים לההוא סטרא הוא מיכאל דאתי מימינא. וכד נטלי ארבי לסטר צפון ממנא דקאים עלייהו לההוא סטרא הוא גבריאל דאתי מסטרא דשמאלא. וכד נטלי ארבי לסטר מזרח הא תמן ממנא דקיימא עלייהו להאי סטרא רפא"ל {{ממ|נא|אוריאל]|שמיה|והוא|לימינא.|וכד|נטלי|ארבי|לסטר|מערב|ממנא|דקאים|עלייהו|להאי|סטרא|אוריאל|{{ממ|נא|רפאל]|שמיה|וההוא|לבתראה:| מדורא|שביעאה|הוא|מדורא|עילאה|על|כלא.|ותמן|לא|אשתכחו|בר|נשמתהון|דצדיקייא|דתמן|מתעדנין|מזוהרא|עלאה|ומתעדנן|בתפנוקין|ועדונין|עלאין.|ותמן|לא|אשתכחו|בר|אינון|זכאין,|וגנזי|שלום|וברכה|ונדבה,|כלא|הוא|כגוונא|עלאה,|והא|אמרו|חברייא:| כדין|הוא|לארץ|דלתתא|בשבעה|מדורין|וכלהו|כגוונא|עלאה.|ובכלהו|אית|זינין|בחיזו|בני|נשא|וכלהו|מודן|ומשבחן|לקבה.|ולית|מאן|דידעי|למפלח|ליה|כדקא|יאות|כאינון|דבמדורא|עלאה|ואינון|חזאן|יקריה|למפלח|ליה|כדקא|יאות|ולשבחא|ליה|ולאשתמודעא|יקריה.|ועלמא|דא|עלאה|דאיהו|תבל|לא|קיימא|בקיומיה|אלא|בגיניהון|דצדיקייא|דאינון|גופין|קדישין.|כגוונא|דלעילא|לא|קיימא|ההוא|מדורא|שביעאה|אלא|לנשמתהון|דצדיקייא|הכי|נמי|האי|מדורא|שביעאה|לתתא|לא|קיימי|אלא|לגופיהון|דצדיקייא|למהוי|כלא|חד|דא|כגוונא|דדא|עכל:| והנה|כבר|אמרנו|לעיל|כי|אין|תימה|מה|שאלו|היכלות|אינם|דומים|לאלו.|שההיכלות|הנז|לעיל|הם|פנימיות|ההיכל|והרוח|הפנימי|וזהו|הוא|ההיכל|בעצמו.|ומה|שמנה|ג|היכלות|הראשונים|ששם|החצוניים|כן|הוא|כי|כבר|פירשנו|בפרק|גד|שהמלאכים|עומדים|ומכריזים|לחיצוניים|ומודיעים|לבני|אדם|וזהו|מפני|קרבתם|כי|סביב|למשכן|יחנו|וסביב|רשעים|יתהלכון|ולכן|הם|אלה|קרובים|אליהם|אמצעיים|בין|הקדושה|לטומאה|רצוצה.|ומה|שאמר|שסמאל|בהיכל|ג|אין|זה|מן|התימא|כי|כבר|ספרו|לנו|שקודם|החטא|של|אדם|הראשון|היה|סמאל|אחד|מן|השרפים|בעלי|שש|כנפים|ומרד|באדוניו|עד|בא|יומו|יום|פקודתו|כי|בא|יבא|ולא|יאחר.|וכן|פי|הרשבי|עה|(בתקונא כא, דף) שההיכלות הם ז' בז' אלה מוח לאלה כאשר נבאר בס"ד: