עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ה

דף נא עמוד ב עריכה

א ג מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ח', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף א':

ב ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף ה':

ג ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף ג':

ד ו מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף א':

דף נב עמוד א עריכה

ה א ב מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י"א:

ו ג מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י"א, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף י"ז:

ז ד מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י"א, ומיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה ז', סמג עשין רלב, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף ד':

ח ה (מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ח'), טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף ה':

ט ו מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ו':

י ז מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ז':

יא ח מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ט':

דף נב עמוד ב עריכה

יב א מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה י':

יג ב ג מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ט':

יד ד מיי' פ"ג מהל' מקוואות הלכה ט"ז:

טו ה מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה י':

טז ו מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ט':

יז ז מיי' פ"ד מהל' כלים הלכה ו':

יח ח מיי' פי"א מהל' כלים הלכה י"ד:

יט ט מיי' פי"א מהל' כלים הלכה ט"ז:

כ י מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף ז':

דף נג עמוד א עריכה

כא א ב מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף ז':

כב ג מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף ח':

כג ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף ט':

כד ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף י':

כה ו מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף י"א:

כו ז טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף י':

דף נג עמוד ב עריכה

כז א מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף י"ז בהג"ה:

כח ב ג מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ל', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף כ"ב, וטור ושו"ע או"ח סי' של"ב סעיף ב':

כט ד מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' של"ב סעיף ג' וסעיף ד:

ל ה ו ז מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף ו':

דף נד עמוד א עריכה

לא א ב ג מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י"ב, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף ו':

לב ד מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף ט"ו:

לג ה מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף י"ג:

לד ו מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף י"ד:

לה ז מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה י', סמג לאוין רפ"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ז סעיף ט"ז:

לו ח מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה כ"ד, סמג לאוין רפג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש' סעיף ב':

לז ט מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ט', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף ט"ז:

דף נד עמוד ב עריכה

לח א ב מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י' והלכה יא, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף י"ז, [ורב אלפס ב"מ עז.]

לט ג מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה ז', סמג עשין יא:

דף נו עמוד א עריכה

מ א מיי' פכ"ג מהל' סנהדרין הלכה ג', סמג לאוין רח, טור ושו"ע חו"מ סי' ט' סעיף ד':

מא ב מיי' פ"ג מהל' מלכים הלכה ח':

דף נו עמוד ב עריכה

מב א טור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף ג':