עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ה

דף נא עמוד בעריכה

א ג מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ח , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף א:

ב ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף ה:

ג ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף ג:

ד ו מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף א:

דף נב עמוד אעריכה

ה א ב מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה יא:

ו ג מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה יא , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף יז:

ז ד מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה יא , ומיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה ז , סמג עשין רלב , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף ד:

ח ה (מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ח), טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף ה:

ט ו מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ו:

י ז מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ז:

יא ח מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ט:

דף נב עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה י:

יג ב ג מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ט:

יד ד מיי' פ"ג מהל' מקוואות הלכה טז:

טו ה מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה י:

טז ו מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ט:

יז ז מיי' פ"ד מהל' כלים הלכה ו:

יח ח מיי' פ"יא מהל' כלים הלכה יד:

יט ט מיי' פ"יא מהל' כלים הלכה טז:

כ י מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף ז:

דף נג עמוד אעריכה

כא א ב מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף ז:

כב ג מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף ח:

כג ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף ט:

כד ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף י:

כה ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף יא:

כו ז טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף י:

דף נג עמוד בעריכה

כז א מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף יז בהג"ה:

כח ב ג מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ל , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף כב , וטור ושו"ע או"ח סי' שלב סעיף ב:

כט ד מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שלב סעיף ג וסעיף ד:

ל ה ו ז מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף ו:

דף נד עמוד אעריכה

לא א ב ג מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה יב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף ו:

לב ד מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף טו:

לג ה מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף יג:

לד ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף יד:

לה ז מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה י , סמג לאוין רפ"ב , טור ושו"ע יו"ד סי' רצז סעיף טז:

לו ח מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה כד , סמג לאוין רפג , טור ושו"ע יו"ד סי' ש סעיף ב:

לז ט מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ט , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף טז:

דף נד עמוד בעריכה

לח א ב מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י והלכה יא , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף יז , [ורב אלפס ב"מ עז.]

לט ג מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה ז , סמג עשין יא:

דף נו עמוד אעריכה

מ א מיי' פ"כג מהל' סנהדרין הלכה ג , סמג לאוין רח , טור ושו"ע חו"מ סי' ט סעיף ד:

מא ב מיי' פ"ג מהל' מלכים הלכה ח:

דף נו עמוד בעריכה

מב א טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף ג: