עין משפט ונר מצוה/נזיר/פרק ג

דף טז עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ד מהל' נזירות הלכה א' , סמג עשין קכז:

ב ב מיי' פ"ד מהל' נזירות הלכה ב' , סמג שם:

ג ג מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ג':

ד ד מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ד':

דף טז עמוד בעריכה

ה א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ח':

ו ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה י':

ז ג מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ז' והלכה ח:

ח ד מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ז':

דף יז עמוד אעריכה

ט א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ז':

י ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ט' וע"ש בכסף משנה:

דף יז עמוד בעריכה

יא א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ח' , ומיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"ט , וע"ש בכסף משנה:

יב ב מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ט':

דף יח עמוד אעריכה

יג א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ג':

יד ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ח':

טו ג מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ז':

טז ד מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ט"ו וע"ש בכסף משנה:

דף יח עמוד בעריכה

יז א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ט"ו:

יח ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה י"ב:

דף יט עמוד אעריכה

יט א מיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה י"א [ועי' במ"ל]:

כ ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה י':

דף יט עמוד בעריכה

כא א ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ו':

כב ג מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה כ"א , סמג לאוין רמג:

דף כ עמוד אעריכה

כג א מיי' פי"א מהל' טומאת מת הלכה א':

כד ב מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה ט':