עין משפט ונר מצוה/יומא/פרק ז

דף סח עמוד בעריכה

א ז ח מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ט:

ב ט י מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה י:

ג כ מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ח:

ד ל מיי' פ"ח מהל' בית הבחירה הלכה ו:

ה מ מיי' פ"י מהל' מעשה הקרבנות הלכה א:

דף סט עמוד אעריכה

ו א ב מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה יב , סמג לאוין רפ"ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שא סעיף א:

ז ג מיי' פ"ח מהל' בית הבחירה הלכה ו:

ח ד טור ושו"ע יו"ד סי' שא סעיף ב בהג"ה:

ט ה מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה יא:

דף סט עמוד בעריכה

י א ב ג מיי' פ"יב מהל' תפילה הלכה ח והלכה יג , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קמד סעיף א:

דף ע עמוד אעריכה

יא א מיי' פ"יב מהל' תפילה הלכה ח והלכה יג , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קמד סעיף א:

יב ב ג (מיי') , טור ושו"ע או"ח סי' קמד סעיף ג וסעיף ד , ומיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה י , [רב אלפס פ' הקורא את המגילה עומד דף רעב.]

יג ד מיי' פ"יג מהל' תפילה הלכה כד , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' תרפד סעיף ג:

יד ה ו ז ח מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב:

טו ט מיי' שם:

טז י מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:


דף עא עמוד בעריכה

יז א מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה א:

יח ב מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ב:

יט ג מיי' פ"י מהל' כלי המקדש הלכה יב:

כ ד ה מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה יד:

כא ו מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה ג:

כב ז מיי' פ"ז מהל' כלי המקדש הלכה טז:

כג ח מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה ה:

דף עב עמוד אעריכה

כד א מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה ג , סמג לאוין רצח:

כה ב מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה י , [ ומיי' פ"ב מהל' כלי המקדש הלכה יג ]:

דף עב עמוד בעריכה

כו א מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה טז:

כז ב מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה יז:

כח ג מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה טו:

כט ד מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה כא:

דף עג עמוד אעריכה

ל א ב ג ד ה ו מיי' פ"י מהל' כלי המקדש הלכה יא והלכה יב:

דף עג עמוד בעריכה

לא א מיי' פ"י מהל' כלי המקדש הלכה יא:

לב ב מיי' פ"י מהל' כלי המקדש הלכה י: