עין משפט ונר מצוה/יומא/פרק ז

דף סח עמוד בעריכה

א ז ח מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ט':

ב ט י מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה י':

ג כ מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ח':

ד ל מיי' פ"ח מהל' בית הבחירה הלכה ו':

ה מ מיי' פ"י מהל' מעשה הקרבנות הלכה א':

דף סט עמוד אעריכה

ו א ב מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה י"ב , סמג לאוין רפ"ג , טור ושו"ע יו"ד סי' ש"א סעיף א':

ז ג מיי' פ"ח מהל' בית הבחירה הלכה ו':

ח ד טור ושו"ע יו"ד סי' ש"א סעיף ב' בהג"ה:

ט ה מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה י"א:

דף סט עמוד בעריכה

י א ב ג מיי' פי"ב מהל' תפילה הלכה ח' והלכה יג , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ד סעיף א':

דף ע עמוד אעריכה

יא א מיי' פי"ב מהל' תפילה הלכה ח' והלכה יג , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ד סעיף א':

יב ב ג (מיי') , טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ד סעיף ג' וסעיף ד , ומיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה י' , [רב אלפס פ' הקורא את המגילה עומד דף רעב.]

יג ד מיי' פי"ג מהל' תפילה הלכה כ"ד , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ד סעיף ג':

יד ה ו ז ח מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב':

טו ט מיי' שם:

טז י מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':


דף עא עמוד בעריכה

יז א מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה א':

יח ב מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ב':

יט ג מיי' פ"י מהל' כלי המקדש הלכה י"ב:

כ ד ה מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה י"ד:

כא ו מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה ג':

כב ז מיי' פ"ז מהל' כלי המקדש הלכה ט"ז:

כג ח מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה ה':

דף עב עמוד אעריכה

כד א מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה ג' , סמג לאוין רצח:

כה ב מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה י' , [ ומיי' פ"ב מהל' כלי המקדש הלכה י"ג ]:

דף עב עמוד בעריכה

כו א מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ט"ז:

כז ב מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה י"ז:

כח ג מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ט"ו:

כט ד מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה כ"א:

דף עג עמוד אעריכה

ל א ב ג ד ה ו מיי' פ"י מהל' כלי המקדש הלכה י"א והלכה יב:

דף עג עמוד בעריכה

לא א מיי' פ"י מהל' כלי המקדש הלכה י"א:

לב ב מיי' פ"י מהל' כלי המקדש הלכה י':