עין משפט ונר מצוה/יומא/פרק ד

דף לט עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

ב ב מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ו:

ג ג מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

ד ד מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה יח:

דף לט עמוד בעריכה

ה א מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ו:

ו ב מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ג:


דף מ עמוד בעריכה

ז א מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

ח ב מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ו:

דף מא עמוד אעריכה

ט א מיי' פ"ה מהל' פסולי המוקדשין הלכה יא:

י ב מיי' פ"י מהל' שגגות הלכה יג , ומיי' פ"ה מהל' מחוסרי כפרה הלכה י:

דף מא עמוד בעריכה

יא א מיי' פ"ה מהל' פסולי המוקדשין הלכה י:

יב ב מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

יג ג מיי' פ"ג מהל' פרה הלכה ב:

דף מב עמוד אעריכה

יד א מיי' פ"ג מהל' פרה הלכה ב:

טו ב מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ד:

טז ג מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה א , סמג עשין רלו רלז:

יז ד מיי' פ"א מהל' פרה הלכה יא , ומיי' פ"ד מהל' פרה הלכה יז:

דף מב עמוד בעריכה

יח א ב מיי' פ"ד מהל' פרה הלכה יז , סמג עשין רלג:

יט ג מיי' פ"ו מהל' פרה הלכה ב:

כ ד מיי' פ"י מהל' פרה הלכה ו:

כא ה מיי' פ"א מהל' פרה הלכה יא:

כב ו מיי' פ"ד מהל' פרה הלכה ב , סמג עשין שם:

דף מג עמוד אעריכה

כג א מיי' פ"א מהל' פרה הלכה יב:

כד ב מיי' פ"ד מהל' פרה הלכה יז:

כה ג מיי' פ"ו מהל' פרה הלכה ב:

כו ד מיי' פ"י מהל' פרה הלכה א:

כז ה מיי' פ"י מהל' פרה הלכה ו:

דף מג עמוד בעריכה

כח א מיי' פ"א מהל' פרה הלכה יג:

כט ב מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

ל ג מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה:

לא ד מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

לב ה ו מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה:

לג ו מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

דף מד עמוד אעריכה

לד א ב ג מיי' פ"ג מהל' תמידין הלכה ג , ומיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב:

דף מד עמוד בעריכה

לה א מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה:

לו ב מיי' פ"ג מהל' תמידין הלכה ה:

לז ג מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה:

דף מה עמוד אעריכה

לח א ב מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה:

לט ג מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה ד , ומיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה:

מ ד מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה ה:

מא ה מיי' שם:

מב ו מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה ט:

מג ז מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה ה:

דף מה עמוד בעריכה

מד א מיי' פ"ג מהל' תמידין הלכה ב:

מה ב מיי' פ"ג מהל' תמידין הלכה ה , ומיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה ד והלכה ח:

מו ג מיי' פ"ג מהל' תמידין הלכה יג:

דף מו עמוד אעריכה

מז א ב מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה ז:

דף מו עמוד בעריכה

מח א ב ג מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה ו: