עין איה על שבת ב רמב

(שבת דף עמוד): "מימן לעבירה הדרוקן".

ההכשר לקלקול פנימי עד השפלות של הריסת המוסר היסודי, הוא מוכרח להתחבר עם המון קלקולים רבים קודמים לו, שכבר קלקלו כמה מכונות פנימיות בכחות הנפש. כי הרבה כחות מוסריים בעומק הנפש חנן השי"ת לאדם, שהם עומדים לו כתריס מלפול שדוד בהשפלה הירודה של הפסד כללות המוסר והקדושה העליונה שבהוד נפשו. ע"כ לבצר את כח ההרס, מתגלים קלקולים רבים פנימיים בעומק הפנים החמרי, מכות חדרי בטן, וכל דכאות לב פרטית מכוונת לעומת שרירות לב נפשית מיוחדת, עד שירומם האדם ע"י דכאות רוחו להתקדש ברוממות נפשו כראוי לו. תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם" .