עין איה על שבת ב רט

(שבת דף עמוד): "ואלו הם פרקליטין של אדם, תשוכה ומעשים טובים".

כשירד האדם ממעלתו עד כדי שחיתות עצם טבע נפשו, עד שמיד אל חנון ב"ה האב הרחמן הוכח במכאוב על משכבו, הדבר המביא אליו את ברכת החיים היא השבת אור ד' לטבע נפשו, שהיא התשובה. שאחר שנתעצמה הרעה בפועל צריכה היא לעזרת מעשים טובים, לא רק דברים וציורים, כ"א מעשים בפועל לטובה ולקדושה הם יהיו עוזרים לכח התשובה הציורית, בין מעשים טובים שכבר עברו, שרישומם מתחזק ונעור ע"י כח תשובה פנימית, בין מעשים טובים הבאים לחזק את רושם התשובה וטבעיותה, להשיב את שבות טבע הנפש, להשיבה לתחיה.