אות הפא עריכה

[...]

פג(1) עריכה

בפרק אמר להן הממונה (משנה, יומא ג, ה): מחמין לו חמין ומטילין לתוך הצונן כדי שתפוג צנתן. בסוף פרק כל שעה בגמ' אין מבשלין (פסחים דף מא.): מים שאין מפיגין טעמן אסור, שאר משקין שמפיגין טעמן לא כל שכן. בפרק כירה בגמ' מעשה (שבת דף מ:): ממלא קיתון של מים ומניחו כנגד המדורה ולא בשביל שיחמו אלא כדי שתפוג צנתן. בסוף גמרא דפרק א' דביצה (ביצה דף יד.): כל התבלין מפיגין טעמן ומלח אינו מפיג טעמו. בפרק השותפין בגמ' כמה יהא בעיר (בבא בתרא דף י.): פחד קשה, יין מפיגו. בסוף גמרא דפרק סדר תעניות כיצד (תענית דף יז:), ובסוף גמרא דפרק כהן גדול בסנהדרין (סנהדרין דף כב:), ובריש גמרא דפרק הדר (עירובין דף סד:): אמר רמי בר חמא דרך מיל ושינה כל שהיא מפיגה את היין.

"הסירי את יינך מעליך(שמואל א א, יד), תרגומו "הלא תפיגי ית חמריך מיניך". "וריחו לא נמר(ירמיהו מח, יא), תרגומו "וריחיה לא פג".

בסוף גמ' דפרק הקורא את המגלה עומד (מגילה דף כה:): ניחוש דלמא פייגא דעתייהו דצבורא. בפרק קמא דכריתות בגמרא המפטם את הקטרת (דף ו:): בימות הגשמים צוברה כדי שלא תפוג ריחה. בסוף גמרא דפרק המביא כדי יין (ביצה דף לד.): אין מפיגין אותן בצונן כדי לחסמן.

פג(2) עריכה

בבראשית רבה פרשה ט"ו (אות ב): "ויטע ה'", לפיגי שהיא נתונה בגינה ומשקה את הגנה. "שתים עשרה עינות מים(שמות טו, כז) תרגו' ירושלמי "פיגין דמיין".

פג(3) עריכה

בפרק קמא ביומא (משנה, יומא א, ז): עמוד והפג אחת על הרצפה. בויקרא רבה אמר אל הכהנים בסוף פרשת צדקתך כהררי אל, ובפסקא דשור או כבש (אות ו): לא בעי אלא לאיתפגגא עם בנוי. פירוש: לעלוץ.

פג(4) עריכה

הפגים משיזריחו: פירשתי בערך זרח.

פגה בחל וצמל: פירשתי בערך בחל.

פגי כיתווני ואהיני דטובניא (פסחים דף נג.): פירוש, מקומות.

בחלק בגמרא ארבעה הדיוטות (סנהדרין דף קז.): ראויה היתה בת שבע לדוד אלא שאכלה פגה. כלומר: באה אצלו קודם זמן בישולה באיסור שהיתה אשת איש כשבעלה היינו דכתיב "ואני לצלע נכון ומכאובי לנגדי תמיד(תהלים לח, יח). בריש גמרא דפרק כל הכלים (שבת דף קכג.): תנו רבנן – בסוף תוספת שבת (פרק י"ז) – פגה שטמנה בתבן. פירוש פגה: כדכתיב "התאנה חנטה פגיה(שיר ב, יג), והן פירות שלא נתבשלו באילן וטמנן בתבן להתבשל בחמות התבן להכשר לאכילה.

פג(5) עריכה

בפרק ערבי פסחים בסוף גמ' לא יפחתו לו (פסחים דף קיב.): ידא לפגא דרכא לפחדא. פירוש: מנהג בני אדם כשיש להן פחד לשום ידו על לחייו ודרך בני אדם כשישן ידו על פדחתו.

בריש גמרא דפרק במה בהמה (שבת דף נא:): חמרא לובא בפגי דפרזלא. בפרק שנים אוחזין בגמר' היו ב' רוכבין (בבא מציעא דף ט.): זה קנה חמור ובי פגיה. פירוש: רצועות של מוסרה הנתונות על לחיה ועל פדחתה.

פגי עריכה

חומת בית פאגי: שם מקום חוץ לירושלם. פירוש אחר בערך בית פאגי.

פגה עריכה

מי קרמיון ומי פיגה. פירוש קרמיון ופיגה וירמוך ופמייס: שם נהרות הם, דקאמר בריש פרק המוכר את הספינה (בבא בתרא דף עד:): מאי דכתיב "כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה(תהלים כד, ב) אלו ד' נהרות וז' ימים שמקיפין ארץ ישראל וכו' – עיין בערך בץ.

פגז עריכה

"ומחי קבלו(יחזקאל כו, ט), תרגומו: "ומחת פגוזוהי".