ספר המצוות עשה רלא


מצות עשה רלא - לקבור את התלוי ביום תלייתו, וכן את כל המתים

היא שצונו לקבור הרוגי בית דין ביום שנהרגו, והוא אמרו יתעלה "כי קבור תקברנו ביום ההוא(דברים כא, כג).

ולשון ספרי "כי קבור תקברנו" מצות עשה והוא הדין בשאר מתים, רוצה לומר שנקבור כל מתי ישראל ביום מותם. ולכן המת שאין לו מי שיתעסק בקבורתו נקרא מת מצוה, כלומר המת שמצוה על כל אדם לקברו באמרו "קבור תקברנו".

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בששי מסנהדרין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase231