ספר המצוות עשה ריז


מצות עשה ריז - לחלוץ נעלו של היבם אם סירב לייבם


היא שצונו להיות היבמה חולצת ליבמה אם לא ישאנה, והוא אמרו יתעלה "וחלצה נעלו(דברים כה, ט).

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת יבמות. וכבר ידעת אמרם (יבמות לט:) מצות יבום קודמת למצות חליצה ולכן היא נקראת יבמות, ואע"פ שהיא כוללת דיני היבום והחליצה בשוה.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase217