ספר המצוות עשה קעז


מצות עשה קעז - לשפוט בצדק


היא שצוה לכל הדיינין להשוות בין בעלי דינין ושיהיה נשמע כל אחד מהם עם אורך דבריו או קיצורם, והוא אמרו יתעלה "בצדק תשפוט עמיתך(ויקרא יט, טו). ובא הפירוש בספרי שלא יהא אחד מדבר כל צרכו ואחד אומר לו "קצר דבריך". וזו אחת מהכוונות שכולל עליהם הציווי הזה.

ובא גם כן שכל איש מצווה לדון דין תורה כשיהיה יודע בו הריב שבין בעלי דינים. ובביאור אמרו: אחד דן את חברו דבר תורה, שנאמר "בצדק תשפוט עמיתך". ובכללה גם כן שיתחייב שידון את חברו לכף זכות, ולא יפרש מעשיו ודבריו אלא לטוב.

וכבר נתבארו משפטי מצוה זו במקומות מפוזרים בתלמוד.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase177