ספר המצוות עשה קעב


מצות עשה קעב - לשמוע אל נביא אמת

היא שצונו לשמוע לכל נביא מהנביאים לעשות כל מה שיצוה, אפילו בהפך מצוה או כלל מצוה מהמצות האלו ובתנאי שיהיה זה לפי שעה, לא שיצוה להתמיד תוספת או חסרון, כמו שבארנו בפתיחת חבורנו בפירוש המשנה. והכתוב שבא בו הצווי הזה הוא אמרו "אליו תשמעון" (דברים יח, טו). ולשון ספרי: "אליו תשמעון" אפילו אמר לך עבור על אחת מן המצות הכתובות בתורה לפי שעה, שמע לו.

והעובר על דבריו חייב מיתה בידי שמים, הוא אמרו יתעלה "והאיש אשר לא ישמע אל דברי הנביא אשר ידבר בשמי אנכי אדרוש מעמו" (דברים יח, יט). וכבר התבאר בסנהדרין (דף פט.): שלשה מיתתן בידי שמים: העובר על דברי נביא, ונביא שעבר על דברי עצמו, והכובש את נבואתו. הכל מאמרו "אשר לא ישמע אל דברי הנביא אשר ידבר", קרי ביה אשר לא ישמיע.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בסוף סנהדרין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase172