ספר המצוות עשה קלא


מצות עשה קלא - להתוודות על קיום משפטי המעשרות והתרומות

היא שציוונו להתוודות לפניו בהוצאת משפטי המעשרות והתרומות, ולהתנקות מהם במאמר גם כן, כמו שאנחנו נקיים מהחזיק בהם בפועל. וזהו הנקרא וידוי מעשר.

והציווי בזה באמרו ואמרת לפני ה' אלהיך בערתי הקדש מן הבית.

וכבר התבארו משפטי מצווה ואיכות הביעור ועניינו בפרק אחרון ממסכת מעשר שני.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase131