ספר המצוות עשה קלב


מצות עשה קלב - לקרוא את פרשת "ארמי אובד אבי..." על הביכורים

היא שצונו לספר טובותיו אשר היטיב לנו והצילנו, ומתחיל בענין יעקב אבינו ומסיים בעבודת המצריים וענותם אותנו, ולשבחו על כל זה ולבקש ממנו להתמיד הברכה כשיביא הבכורים.

והוא אמרו יתעלה וענית ואמרת לפני ה' אלהיך ומה שבא אחר זה מהפרשה כולה. וזאת המצוה כולה נקראת מקרא בכורים.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת בכורים ובפרק ז' מסוטה. ואין הנשים חייבות בה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase132