ספר המצוות עשה קל


מצות עשה קל - להפריש מעשר בכל שנה שלישית ולתתו לעניים (מעשר עני)

היא שצונו להוציא מעשר עני בכל שנה שלישית מהשמיטה, ומהשלישית אשר אחר כל שלישית כלומר השישית שבכל השמיטה גם כן. והוא אמרו יתברך "מקצה שלש שנים תוציא וגו'(דברים יד, כח). וזה גם כן אינו חובה אלא בארץ ישראל מן התורה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת פאה ומעשרות. וקצת שאלות מהם מפוזרות במקומות רבים משאר מסכתות זרעים ומסכת מכשירין וידיים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase130