ספר המצוות עשה קכו


מצות עשה קכו - להפריש תרומה גדולה ולתת לכוהן

היא שצונו להוציא תרומה גדולה. והוא אמרו יתברך "ראשית דגנך תתן לו". ומצוה זו אינה נוהגת מן התורה אלא בארץ ישראל.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת תרומה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase126