ספר המצוות עשה קכה


מצות עשה קכה - להביא ביכורים למקדש

היא שצונו להוציא הביכורים ולהביאם למקדש. והוא אמרו יתברך "ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך". ומבואר שהמצוה הזאת אינה נוהגת אלא בפני הבית, ולא יבואו אלא מפירות ארץ ישראל וסוריא ועבר הירדן, ומשבעת המינין.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת בכורים, ושם התבאר שהבכורים נכסי כהן.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase125