ספר המצוות עשה קכ


מצות עשה קכ - להניח פאה בשדה מן התבואה לעני ולגר

היא שצונו להניח פאה מהתבואות והאילנות והדומה להם, והוא אמרו יתעלה "תעזוב אותם(ויקרא יט, י) אחר זכרו הפאה. ונתבאר במסכת מכות (דף טז:) שהפאה היא לאו הניתק לעשה, אמנם הלאו אמרו "לא תכלה" והעשה אמרו "תעזוב אותם".

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת פאה. ודין תורה שלא תהא נוהגת אלא בארץ.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase120