ספר המצוות עשה קיט


מצות עשה קיט - לאכול בקדושה את פרי העץ בשנה הרביעית לנטיעתו

היא שצונו להיות נטע רבעי כלו קדש. והוא אמרו יתעלה "יהיה כל פריו קדש הלולים לה'".

ודינו שיעלהו לירושלים ויאכלהו שם בעליו כמו מעשר שני בשוה. ואין לכהנים בו כלום, שנאמר "ואיש את קדשיו לו יהיה(במדבר ה, י). משך הכתוב כל הקדשים ונתנם לכהן ולא שייר מהן אלא תודה ושלמים ופסח ומעשר בהמה מעשר שני ונטע רבעי שיהיה לבעלים.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו משלם בפרק בתרא ממעשר שני.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase119