ספר המצוות עשה קכא


מצות עשה קכא - לעזוב את לקט הקציר לעני ולגר

היא שצונו להניח הלקט, והוא אמרו "ולקט קצירך לא תלקט(ויקרא יט, ט). והוא גם כן לאו הניתק לעשה כאשר התבאר על פאה במסכת מכות.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת פאה. ודין תורה שלא תהא נוהגת אלא בארץ.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase121